U.A.T. Ciocănești concesionează parcul central. ANUNȚ PUBLIC

3 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru U.A.T. Ciocănești concesionează parcul central. ANUNȚ PUBLIC

Publicat la data de 08 noiembrie 2021

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: primaria ciocanesti, principala, ciocanesti, judeţul calarasi, telefon 0242337305, fax 0242337292, email achizitii_ciocanesti@yahoo.com

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Terenul care face obiectul închirierii este parcul central din comuna Ciocăneşti, Teren având nr cadastral 346/2008 , cu suprafata de 24.911 mp situat in comuna Ciocanesti, judetul Calarasi , aparţinând domeniului privat al comunei Ciocăneşti. – Închirierea se face conform art 333 ,art 335 din OUG nr 57/2019 şi hotărârii consiliului local nr 58 din data de 11.10.2020

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: persoanele interesate pot intra în posesia documentaţiei de vânzare la sediul primăriei comunei Ciocă-neşti,strada principală,numarul 291,judeţul Călăraşi

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment achiziţii publice din cadrul primăriei Ciocăneşti, persoană de contact Ene Elena , telefon 0736960029

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: costul pentru obtinerea unui caiet de sarcini este de 50 lei la caseria unităţii, potrivit prevederilor OUG 57/2019 privind Noul cod Administrativ

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 02/12/2021, ora 16:00

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 15/12/2021, ora 16:00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: primăria comunei Ciocăneşti ,str Principală, nr 291, judeţul Călăraşi, birou achiziţii publice

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 22/12/2021, ora 10:00 primăria comunei Ciocăneşti ,str Principală, nr 291, judeţul Călăraşi, sala de sedinţă

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Călăraşi , str Prelungirea Bucureşti , nr 106 , telefon/fax 0242/315736 , e-mail trcl@just.ro, muni-cipiul călăraşi , judeţul călăraşi

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 05/11/2021