Se modifică Statutul Polițistului. Iată ce modificări se doresc a fi aduse…

6 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Se modifică Statutul Polițistului. Iată ce modificări se doresc a fi aduse…

 Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dgj_transparenta@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile de la data publicării.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului

 

 

Având în vedere evenimentele, de dată recentă, care au evidențiat o vulnerabilitate a modului de intervenție a structurilor implicate în asigurarea ordinii și liniștii publice,

văzând faptul că situațiile descrise reclamă responsabilități instituționale, ce nu pot fi amânate, pentru adaptarea la cerințele operative și, pe cale de consecință, inițierea unor măsuri administrative în ceea ce privește asigurarea managementului de calitate al respectivelor structuri,

ținând seama de faptul că gradul de asigurare a ordinii publice, mai ales într-o perioadă cu numeroase evenimente de interes “operativ” – desfășurarea campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, activitate care presupune concentrarea unui număr mare de persoane, în spațiile publice – este în directă legătură cu capacitatea Executivului și a instituțiilor din subordine cu atribuții de aplicare a legii de a se achita de obligațiile ce le revin pentru buna administrare a treburilor statului,

văzând faptul că lipsa unor instrumente juridice produce consecințe negative în privința funcționării instituțiilor statului, intervine așadar obligația autorităților statului de a înlătura această vulnerabilitate printr-o intervenție legislativă care să asigure atât funcționalitatea prevederilor statutare, cât și îmbunătățirea cadrului de organizare și dezvoltare a carierei polițistului,

întrucât avem de a face cu o situație extraordinară, ce produce consecințe în ceea ce privește capacitatea de funcționare a instituțiilor statului și de asigurare a unui grad de securitate adecvat pentru cetățeni,

ținând cont de faptul că toate aceste elemente vizează interesul public și că, în contextul arătat, reglementarea nu poate fi amânată fără riscul unor blocaje sau disfuncționalități instituționale,

 

în temeiul art. 115 alin. (4) dinConstituțiaRomâniei, republicată,

 

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

 

Art. I. – Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 

 1. Alineatul (1) al articolului 2716 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Polițistul poate fi împuternicit, cu acordul acestuia, pe o perioadă de maximum 3 luni, perioadă în care sunt obligatorii organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea postului.”

 

 1. După litera f) a alineatului (1) al articolului 2721 se introduce o nouă literă, lit. (g), cu următorul cuprins:

„g)  la încetarea mandatului pe o funcție de conducere;”

 

 1. După alineatului (1) al articolului 2735 se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:

„(11) Concursul sau examenul pentru ocuparea postului de conducere vacant se organizează și se desfășoară:

 1. a) în ultimele 6 luni înainte de încetarea mandatului;
 2. b) în maximum trei luni de la încetarea mandatului în condițiile art. 2753(1) lit. b)-e).”

 

 1. Litera d) a alineatului (2) al articolului 2735 se modifică și va avea următorul cuprins:

„d) ca urmare a punerii la dispoziție în condițiile art. 2721 alin. (1) lit. f) sau g).”

 

 1. După alineatul (3) al articolului 2735 se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:

„(4) Prin aplicarea prevederilor lit. b) sau c) ale alin. (1), polițistul prevăzut la art. 2753 alin. (1) lit. b) -d) poate fi numit doar pe un post al cărui coeficient este inferior celui anterior deținut. ”

 

 1. După articolul 2749 se introduc 4noi articole, art. 2750 – art. 2753, cu următorul cuprins:

„Art. 2750   Numirea în posturile de conducere se face pentru un mandat de 4 ani.

 

Art. 2751(1) Persoana care are competența de numire a polițistului care ocupă o funcție de conducere poate dispune verificarea modului de îndeplinire a obligațiilor referitoare la sarcinile, îndatoririle și responsabilitățile care revin ocupantului postului privind organizarea și planificarea activităților, oportunitatea și operativitatea deciziilor manageriale, exercitarea controlului și a autorității, realizarea unui climat optim de muncă, motivarea subordonaților, capacitatea de relaționare și receptivitatea la inițiativele personalului.

(2) În vederea verificării, persoana prevăzută la alin. (1) desemnează o comisie ai cărei membri au funcția sau gradul profesional cel puțin egală/egal cu cea a polițistului verificat.

(3) Cu ocazia constituirii comisiei prevăzută la alin. (2), se stabilesc perioada de activitate supusă verificării, durata estimată de desfășurare a verificării, precum și obiectivele acesteia.

(4) La analiza modului de organizare și planificare a activităților se are în vedere capacitatea de analiză și stabilire a căilor, mijloacelor, responsabilităților și termenelor de realizare a obiectivelor structurii pe care o conduce.

(5) La analiza oportunității și operativității deciziilor manageriale se are în vedere corectitudinea și rapiditatea luării deciziilor în situații normale sau deosebite; realismul, luciditatea, cântărirea obiectivă a argumentelor pro și contra în luarea deciziilor, flexibilitatea și adaptarea la noile contexte decizionale.

(6) La analiza exercitării controlului și a autorității se are în vedere efectul convingător și dinamizator pe care îl imprimă deciziile sale; măsura în care hotărârile pe care le ia sunt înțelese, acceptate și îndeplinite de subordonații și colaboratorii săi; capacitatea și disponibilitatea de a delega din autoritate.

(7) La analiza realizării unui climat optim de muncă se are în vedere încurajarea comunicării deschise; conducerea prin exemple și asumarea responsabilității personale; înțelegerea nevoilor subordonaților; recunoașterea/ recompensarea obiectivă/corectă a realizărilor individuale și ale echipei etc.

(8) La analiza modului de motivare a subordonaților se are în vedere preocuparea pentru folosirea optimă a pârghiilor motivaționale, crearea condițiilor optime de lucru, asigurarea la timp a drepturilor legale privind salarizarea, echipamentul și hrana etc., folosirea justă/principială a sistemului de recompense etc.

(9) La analiza capacității de relaționare se are în vedere capacitatea de a dezvolta legături profesionale în vederea comunicării interpersonale și organizaționale în cadrul colectivului de muncă, cu celelalte structuri ale unității, cu instituțiile care concură la realizarea actului profesional, cu cetățenii/comunitatea; dezvoltarea comunicării în ambele sensuri.

(10) La analiza receptivității asupra inițiativelor personalului se are în vedere acceptarea inițiativelor viabile, deschiderea, operativitatea receptării, verificării și punerii în practică a inițiativelor subordonaților; recunoașterea inițiativelor creatoare; stimularea în colectivul de muncă pe care îl conduce a spiritului de observație/sesizare și înlăturare a golurilor de eficiență etc.

(11) Rezultatul verificării și concluziile motivate ale comisiei se consemnează într-un raport care se prezintă persoanei care a dispus verificarea.

(12) În situația în care, în urma verificării, se constată existența unei situații de exercitare necorespunzătoare a funcției de conducere, persoana care a dispus verificarea dispune eliberarea din funcția de conducere.

 (13) Actul administrativ de eliberare din funcție, la care se anexează raportul prevăzut la alin. (11), se emite cu avizul consultativ al Corpului Național al Polițiștilor sau al organizației sindicale din care face parte polițistul.

(14) Împotriva actului administrativ de eliberare din funcție, polițistul se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii, fără parcurgerea procedurii prealabile.

 

Art. 2752  Mandatul prevăzut la art. 2750 se suspendă pentru polițistul aflat în una dintre următoarele situații:

 1. a) este numit în Ministerul Afacerilor Interne pe o funcție de demnitate publică ori cu rang de demnitar, pe o funcție la cabinetul demnitarului sau exercită cu caracter temporar o funcție din categoria înalților funcționari publici;
 2. b) este împuternicit pe o funcție de conducere;
 3. c) are raporturile de serviciu suspendate în condițiile art. 2726 (1) lit. a).

 

ART. 2753 (1) Mandatul prevăzut la art. 2750 încetează în următoarele situații:

 1. a) la împlinirea termenului acestuia;
 2. b) la acordarea calificativului „satisfăcător” cu ocazia evaluării anuale de serviciu;
 3. c) la constatarea existenței unei situații de exercitare necorespunzătoare a funcției de conducere cu ocazia verificării modului de îndeplinire a obligațiilor;
 4. d) la cererea persoanei care ocupă funcția de conducere.

(2) Polițistul căruia îi încetează mandatul se pune la dispoziție în condițiile art. 2721 alin. (1) lit. g).”

 

 1. Litera o) a alineatului (1) al articolului 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

„o) decontarea cheltuielilor de asistență juridică efectuate de acesta în cadrul unui proces penal și/sau civil, care a fost desfășurat sau se desfășoară împotriva sa, pentru fapte săvârșite în exercitarea atribuțiilor de serviciu, precum și în cadrul unui proces penal în care are sau a avut calitatea de persoană vătămată printr-o faptă de ultraj. ”

 

 1. După articolul 28, se introduce un nou articol, art.281, cu următorul cuprins:

„(1) Cheltuielile de asistență juridică se decontează, la cererea polițistului, de către ordonatorul de credite care asigură finanțarea unității în care este încadrat, în termen de maximum 3 ani de la efectuarea acestora, în limita unui plafon, care reprezintă valoarea a de două ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Plafonul se aplică pentru fiecare proces penal sau civil, care a fost desfășurat sau se desfășoară împotriva polițistului sau în care acesta are sau a avut calitatea de persoană vătămată printr-o faptă de ultraj.

(2) În vederea decontării cheltuielilor de asistență juridică se încheie o convenție între polițist și șeful unității în care acesta este încadrat. Convenția se încheie, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii polițistului, dacă se constată că împotriva acestuia a fost desfășurat sau se desfășoară un proces penal și/sau civil, pentru fapte săvârșite în exercitarea atribuțiilor de serviciu, sau că are sau a avut calitatea de persoană vătămată printr-o faptă de ultraj în cadrul unui proces penal.

(3) Șeful unității în care este încadrat polițistul desemnează, în termen de 2 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, o comisie care are rolul de a stabili, pe baza analizei fișei postului polițistului, a dispozițiilor legale incidente, a documentelor și declarațiilor pe propria răspundere prezentate de polițist, precum și a datelor deținute la nivelul unității cu privire la împrejurările comiterii faptei de către sau împotriva polițistului, dacă sunt îndeplinite condițiile necesare pentru încheierea convenției.

(4) Decontarea se realizeazăprin dispoziția zilnică a șefului unității în care este încadrat polițistul, emisă în baza convenției încheiate potrivit alin.(2) și a documentelor emise/întocmite de avocat, ca documente justificative din care rezultă sumele de bani plătite cu titlu de onorariu. Plata se asigură de către ordonatorul de credite, în limita bugetului aprobat potrivit legii.

(5) Polițistul este obligat să restituie sumele primite în situația în care instanța de judecată a constatat vinovăția sa, printr-o hotărâre definitivă, sau acesta a încheiat unacord de recunoaștere a vinovăției, uncontract de tranzacție ori un acord de mediere. Convenția prevăzută la alin.(2) cuprinde clauze privind recuperarea sumelor pe care polițistul este obligat să le restituie. Convenția reprezintă titlu executoriu pentru recuperarea sumelor.

(6) Atribuțiile prevăzute la alin.(2)-(4) se exercită de către:

a)persoana care are competența de numire,atunci când polițistul care solicită decontarea cheltuielilor de asistență juridică este șeful unității în care este încadrat;

 1. b) ministrul afacerilor interne, atunci când polițistul care solicită decontarea cheltuielilor de asistență juridică este numit în Ministerul Afacerilor Interne pe o funcție de demnitate publică ori cu rang de demnitar, pe o funcție la cabinetul demnitarului sau exercită o funcție din categoria înalților funcționari publici.

 

 1. Alineatele (12), (13) și (14) ale art. 31 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(12) Polițistul care îndeplinește condițiile de acordare a compensației lunare pentru chirie potrivit alin. (1) sau (11) și care contractează un credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau încheie un contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe beneficiază de compensația lunară pentru chirie, pe o perioadă ce nu poate depăși durata de derulare a creditului sau a contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate, pentru plata ratei lunare aferente creditului sau contractului ori a unei fracțiuni din această rată.În această situație, compensația lunară pentru chirie se acordă în cuantumul prevăzut la alin. (1), dar nu poate depăși rata lunară aferentă creditului ipotecar/imobiliar sau contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate.

(13) În situația prevăzută la alin. (12), compensația lunară pentru chirie se acordă pentru o singură locuință achiziționată pe timpul carierei. Compensația lunară pentru chirie nu se poate acorda concomitent pentru situația prevăzută la alin. (1) și (11) și pentru situația prevăzută la alin. (12), caz în care polițistul optează pentru una dintre aceste situații. Ministerul Afacerilor Interne nu îi asigură polițistului care a optat pentru situația prevăzută la alin. (12) un spațiu de locuit corespunzător în localitatea unde acesta a achiziționat locuința pe durata existenței situației de la alin. (12).

(14) Pentru persoanele prevăzute la alin. (12), sumele reprezentând compensația lunară pentru chirie se justifică cu un contract de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau un contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe.

 

 1. După alineatul (14) al art. 31 se introduce un nou alineat, alin.(15), următorul cuprins:

(15) Prin rata lunară aferentă creditului sau contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate se înțelege suma tuturor costurilor lunare generate de contractul de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau de contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe conform scadențarului de plată, mai puțin cele legate de rambursările anticipate, eventualele dobânzi penalizatoare şi alte costuri care nu se regăsesc în scadențarul de plată a ratelor lunare.”

 

 1. Partea introductivă a alineatului (2) al articolului 60 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Termenele prevăzute la alin. (1) se suspendă, de drept, pe perioada și în situațiile următoare:”

 

 1. După alineatul (1) al articolului 69 se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:

„(11) În situația polițistului prevăzut la art. 2721 alin. (1) lit. g),  încetarea raporturilor de serviciu în condițiile alin. (1) lit. j) se poate realiza și la cererea acestuia.”

 

ART. II La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, polițiștii numiți în funcții de conducere se consideră învestiți în funcție pe un mandat de 4 ani, calculat începând cu această dată.

 

ART. III – (1) Dispozițiile art.28 alin.(1) lit.o) și art.281 din Legea nr.360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, nu se aplică pentru decontarea cheltuielilor de asistență juridică efectuate anterior intrării în vigoare a Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr.53/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului.

(2) Decontarea cheltuielilor de asistență juridică în baza cererilor depuse anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se realizează potrivit dispozițiilor legale în vigoare la momentul depunerii respectivelor cereri. 

 

ART. IV În maximum 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, sunt obligatorii organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor de conducere vacante prevăzute a fi ocupate cu polițiști.

 

 

 

PRIM-MINISTRU

 

 

Vasilica – Viorica DĂNCILĂ