REGULAMENT DE INSTITUIRE ȘI APLICARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE ÎN MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI – PROIECT

6 ani ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru REGULAMENT DE INSTITUIRE ȘI APLICARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE ÎN MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI – PROIECT

 Primăria mun. Călărași propune spre adoptare astăzi 29 martie 2018 un Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare datorată de către utilizatori, în cazul prestațiilor de care aceștia beneficiază, fără contract încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare precum și a ,,Regulamentului de instituire și aplicare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Călărașiˮ.

Astfel, se dorește: 

Art.1. Se aprobă instituirea taxei speciale de salubrizare, care se datorează de către utilizatori, persoane fizice,  în cazul prestațiilor de care aceștia beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare din municipiul Călărași, după cum urmează:

–      proprietari/utilizatori persoane fizice: 5,36 lei/persoană/lună

Art.2. Se aproba anexele 1-6 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3.Se aprobă Regulamentul de instituire și aplicare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Călărași ˮ,  conform anexei 7, care face parte integrantă din această hotărâre.

Art.4. Plata către operatorul de salubritate a prestațiilor efectuate de acesta fără contract se face, de la bugetul local, în baza documentelor justificative prezentate de către operator, numai din sumele provenite din colectarea, la bugetul local, a taxei speciale încasate de la utilizatori, în cazul prestațiilor de care aceștia beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare.

Art.5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul municipiului Călărași, prin Direcția Economică.

Secretarul Municipiului Călărași, va comunica prezenta hotărâre tuturor persoanelor interesate.

 

                                                                   Iniţiator

                                           PRIMAR

                                 Daniel Ştefan Drăgulin

 

 

RAPORT

 

             În anul 2017, între  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  Ecomanagement Salubris Călărași și Societatea Comercială RER Ecologic Service București REBU SA, s-a încheiat Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport al deșeurilor în zona 3 Călărași din județul Călărași.

           La data de 28.11.2017, între Societatea RER Ecologic Service București REBU SA și municipiul Călărași, a fost încheiat Contractul nr.165, contract subsecvent contractului de prestări servicii de salubrizare.        

            Principiile în baza cărora se organizează și funcționează serviciul de salubrizare, sunt precizate în cuprinsul art. 3 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată.

Se propune instituirea taxei speciale de salubrizare, care se datorează de către utilizatori, persoane fizice, în cazul prestațiilor de care aceștia beneficiază individual, făra contract încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare din municipiul Călărași, după cum urmează:

–      proprietari/utilizatori persoane fizice: 5,36 lei/persoană/lună

          Conform prevederilor art. 6, alin.(1), lit. k), din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților (republicată), autoritățile deliberative ale unităților administrativ – teritoriale au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare a localităților, având atribuții în ceea ce privește stabilirea taxelor speciale.         

          Art. 26 alin. (1), lit. c) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților ( republicată), prevede că în funcție de natura activităților prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât și în cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin taxe speciale, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, fără contract.ˮ

           Reglementările art. 26, alin. (3) statuează următoarele: autoritățile administrației publice locale au obligația să instituie taxe speciale, conform prevederilor alin.(1), lit. c) și să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestației efectuate la utilizatorii fără contract.

           În vederea asigurării salubrizării municipiului Călărași la un nivel cât mai performant, pentru asigurarea protecției mediului și a sănătății populației, conform prevederilor legale, operatorii serviciilor publice de salubritate au obligația să asigure colectarea, transportul și depozitarea în vederea eliminării deșeurilor municipale nepericuloase provenite de la toți producătorii de deșeuri, persoane fizice.

            În concluzie, pentru acoperirea costurilor efectuate prin prestarea serviciilor de către operator la utilizatorii fără contract, se impune constituirea unei taxe speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază individual utilizatorii fără contract din municipiul Călărași.

           Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie taxa specială de salubrizare sunt: persoanele fizice care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul serviciilor publice de salubritate din municipiul Călărași, inclusiv persoanele fizice ale căror contracte au fost denunțate în mod unilateral conform prevederilor legale, de către operatorul de servicii publice de salubrizare.

           Ținând cont și de prevederile art. 484 din Codul Fiscal, cu completările și modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, propunem aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din municipiul Călărași și aprobarea ‟Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizareˮ.

 

 

 

    Direcția Economica                                                      Direcția Tehnică

     Director Economic                                                       Director executiv

        Nae Valentina                                                          Gheorghe Marian

 

 

Serviciul Gospodarire Comunala si Protectia Mediului

Sef Serviciu

Leonida Ciochinaru

 

 Aparatul Permanent al Consiliului                               Direcția Juridică

                      Local                                                           Director executiv

           Consilier Juridic                                                      Papazi Nelu

             Petre Mihaela

             

Nr. 52056/13.12.2017

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

privind instituirea taxei speciale de salubritate datorată de către utilizatori, în cazul prestațiilor de care aceștia beneficiază, fără contract încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare precum și a ‟Regulamentului de instituire și aplicare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Călărașiˮ

 

 

                         În anul 2017, între  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  Ecomanagement Salubris Călărași și Societatea Comercială RER Ecologic Service București REBU SA , s-a încheiat Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport al deșeurilor în zona 3 Călărași din județul Călărași.

           La data de 28.11.2017, între Societatea RER Ecologic Service București REBU SA și municipiul Călărași, a fost încheiat Contractul nr.165, contract subsecvent contractului de prestări servicii de salubrizare.        

            Principiile în baza cărora se organizează și funcționează serviciul de salubrizare, sunt precizate în cuprinsul art. 3 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, respectiv:

 1. Protecția sănătății populației
 2. autonomia locală și descentralizarea serviciilor
 3. responsabilitatea față de cetățeni
 4. conservarea și protecția mediului înconjurător
 5. asigurarea calității și continuității serviciului
 6. tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat
 7. nediscriminarea și egalitatea de tratament a utilizatorilor
 8. transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor
 9. administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ – teritoriale și a banilor publici
 10. securitatea serviciului
 11. dezvoltarea durabilă

          Conform prevederilor art.6, alin.1, lit. k, din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților (republicată), autoritățile deliberative ale unităților administrativ – teritoriale au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare a localităților, având atribuții în ceea ce privește stabilirea taxelor speciale.         

          Art. 26 alin. (1), lit. c) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, prevede că în funcție de natura activităților prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât și în cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin taxe speciale, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, fără contract.ˮ

 

           Reglementările art. 26, alin. (3) statuează următoarele: autoritățile administrației publice locale au obligația să instituie taxe speciale, conform prevederilor alin. (1), lit. c) și să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestației efectuate la utilizatorii fără contract.

           În vederea asigurării salubrizării municipiului Călărași la un nivel cât mai performant, pentru asigurarea protecției mediului și a sănătății populației, conform prevederilor legale, operatorii serviciilor publice de salubritate au obligația să asigure colectarea, transportul și depozitarea în vederea eliminării deșeurilor municipale nepericuloase provenite de la toți producătorii de deșeuri, persoane fizice din municipiul Călărași.

            În concluzie, pentru acoperirea costurilor efectuate prin prestarea serviciilor de către operator la utilizatorii fără contract, se impune constituirea unei taxe speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază individual utilizatorii fără contract din municipiul Călărași.

           Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie taxa specială de salubrizare sunt: persoanele fizice care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul serviciilor publice de salubritate din municipiul Călărași, inclusiv persoanele fizice ale căror contracte au fost denunțate în mod unilateral conform prevederilor legale, de către operatorul de servicii publice de salubrizare.

           Ținând cont și de prevederile art. 484 din Codul Fiscal, cu completările și modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, propunem aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din municipiul Călărași și aprobarea ‟Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizareˮ.

 

                                                       PRIMAR    

                                    DANIEL ȘTEFAN DRĂGULIN         

 

REGULAMENT DE INSTITUIRE ȘI APLICARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE ÎN MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI

 

 1. DISPOZIȚII GENERALE

 

Conform prevederilor:

 • Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare art. 30 „(1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale  aprobă taxe speciale. (2) Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice de interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a acestor servicii. (6) Taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective”.
 • Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, art. 454 lit. g) prevede că în categoria impozitelor și taxelor locale se cuprind și taxele speciale, iar art. 484, alin. (1), cu modificările şi completările ulterioare dispune „pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice, precum și pentru promovarea turistică a localităţii, consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot adopta taxe speciale”.
 • Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată în 2014, la articolele 25, 26 şi 17:

Art. 25 „Finanţarea cheltuielilor de funcţionare, reabilitare şi dezvoltare a serviciului de salubrizare și a cheltuielilor de investiţii pentru realizarea infrastructurii aferente acestuia se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind finanţele publice locale, în ceea ce priveşte iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor publice, a principiilor prevăzute la art. 43 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 , precum şi a următoarelor principii:

 1. a) recuperarea integrală prin tarife, taxe speciale sau, după caz, subvenții de la bugetul local, a costurilor de operare şi a investiţiilor pentru înfiinţarea, reabilitarea şi dezvoltarea sistemelor de salubrizare;
 2. b) menţinerea echilibrului contractual.

Art. 26 (1) În funcţie de natura activităţilor prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât şi în cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin:

 1. a) tarife, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare,
 2. b) taxe speciale, în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii comunităţi locale;
 3. c) taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fără contract. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), autorităţile administraţiei publice locale, împreună cu operatorii au obligaţia să ţină, la zi, evidenţa tuturor utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări servicii.

(3) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să instituie taxe speciale, conform prevederilor alin. (1) lit. c), şi să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestaţiei efectuate la utilizatorii fără contract.

 (4) Clasificarea activităţilor în funcţie de modul de contractare, facturare şi plată a contravalorii serviciului de salubrizare prestat se stabileşte prin regulamentul-cadru al serviciului şi se anexează la hotărârea de dare în administrare a serviciului ori la contractul de delegare a gestiunii serviciului, după caz.

(5) Cuantumul şi regimul tarifelor şi taxelor speciale ofertate/aprobate se stabilesc, se ajustează sau se modifică de către autorităţile administraţiei publice locale, în baza fişelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli, întocmite de către operatori în conformitate cu normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, elaborate de către A.N.R.S.C.

(6) În cazul operatorilor care au încheiate contracte de delegare a gestiunii pentru care tarifele ofertate nu au avut la bază o fişă de fundamentare pe elemente de cheltuieli, prima ajustare a tarifelor se va face pe baza fișei de fundamentare, întocmită de către operator, având în vedere cheltuielile realizate în ultimele 12 luni, anterioare propunerii. Nivelul tarifului rezultat nu va depăși nivelul tarifului actual, ajustat cu indicele de creştere a parametrului de ajustare.

 (7) Ajustarea ori modificarea ulterioară a tarifelor/taxelor prevăzute la alin. (6) se face de către autorităţile administraţiei publice locale, la solicitarea operatorilor, cu respectarea normelor metodologice elaborate de A.N.R.S.C.

 (8) Structura şi nivelul tarifelor şi taxelor speciale vor fi stabilite astfel încât:

 1. a) să acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare;
 2. b) să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare a serviciului de salubrizare;
 3. c) să încurajeze investiţiile de capital;
 4. d) să respecte şi să asigure autonomia financiară a operatorului.

ART. 27 (1) Aplicarea de către operatori a unor tarife sau taxe speciale mai mari decât cele stabilite şi aprobate potrivit art. 26 este interzisă.

 (2) Tarifele aprobate trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective:

 1. a) asigurarea prestării serviciului de salubrizare la nivelurile de calitate şi indicatorii de performanţă stabiliţi de către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară prin caietul de sarcini, regulamentul serviciului şi prin contractele de delegare a gestiunii
 2. b) realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru serviciul de salubrizare prestat pe perioada angajată şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de părţile contractante,
 3. c) asigurarea funcţionării eficiente a serviciului de salubrizare şi a exploatării bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, afectate serviciului de salubrizare, precum şi asigurarea protecţiei mediului.

 

 1. MODALITĂȚI DE STABILIRE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE

 

2.1. Conditii generałe

ART 1 Taxa de salubrizare se instituie începând cu data intrării în vigoare a prezentului Regulament,

ART. 2 (1)Taxa specială de salubrizare se plătește de către beneficiarii serviciului public, proprietarii imobilelor, situate pe raza Municipiului Călărași, care nu au încheiat un contract de salubrizare.

(2) Destinaţia taxei speciale de salubrizare este acoperirea serviciilor prestate de către operator, pentru colectarea deșeurilor menajere de la populație, în baza documentelor justificative prezentate și în limita sumei încasate.

3) Prin exceptie de la alin. (1), în cazul imobilelor proprietate de stat/UAT, beneficiarul serviciului este chiriașul/concesionarul/locatorul/administratorul, beneficiarul dreptului de folosintă, etc.

 

2.2 Declaraţii de impunere

ART. 3. (1) În vederea calculării taxei speciale de salubrizare, beneficiarii serviciului, care nu au încheiat un contract de salubrizare, au obligaţia depunerii Declaraţiei de impunere, dată pe proprie răspundere, conform Anexelor 1-3, în termen de 30 de zile de la data instituirii taxei.

Utilizatori casnici – persoane fizice şi juridice ce deţin în proprietate imobile cu destinaţia de locuiţă

 (2) Utilizatorii casnici care sunt proprietari de imobile cu destinaţie locuinţă de pe teritoriul administrativ al Municipiului Călărași, au obligaţia depunerii declaraţiei pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare (Anexa 1). Declaraţia se depune pentru fiecare unitate locativă deţinută, fie că este locuită de proprietar, fie că este închiriată altor persoane fizice.

(3) În cazul imobilelor proprietatea persoanelor fizice, care sunt închiriate persoanelor juridice, obligaţia de a declara și a achita taxa de salubrizare revine proprietarului imobilului. Se va depune Declaraţia de impunere (Anexa 2) pentru fiecare imobil deţinut.

(4) În cazul imobilelor proprietatea persoanelor juridice, cu destinaţia de locuinţă, care sunt închiriate persoanelor fizice, obligaţia de a declara şi achita taxa de salubrizare revine proprietarului imobilului. Se va depune Declaraţia (Anexa 3) pentru fiecare imobil.

(5) În cazul imobilelor proprietate de stat/UAT, locuite de persoane fizice, obligaţia de a declara şi achita taxa de salubrizare revine chiriaşilor imobilului. Se va depune Declaraţia conform Anexei 1.

(6) Pentru imobilele care sunt locuite temporar (case de vacanţă, etc) şi nu sunt imobile de domiciliu sau reședinţă, obligația de a declara revine proprietarului, taxa lunară fiind calculate luându-se în considerare o singură persoană. Declaraţia se depune pentru fiecare unitate locativă deţinută.

(8) Declaraţiile pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare se depun în 2 exemplare însoţite de copie după actul de identitate/de înfiinţare, la Serviciul colectare și impunere venituri persoane fizice și juridice din cadrul Direcției Economice, de către persoanele fizice, juridice ce au domiciul/reședinţa/sediul/punctul de lucru/deţin proprietatea.

(9) Ca urmare a depunerii declaraţiei, beneficiarii serviciului, conform art. 2, vor primi decizia de impunere în care se va specifica valoarea taxei de salubrizare datorată pentru anul în curs.

(10) În cazul neprimirii deciziei de impunere până la finele primului trimestru, obligația de plată subzistă, utilizatorii casnici având obligaţia de a consulta site-ul/avizierul Primăriei Municipiului Călărași.

(11) Declaraţiile pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare pot fi modificate, la cerere, pe parcursul anului prin depunerea unor declaraţii rectificative, întocmite conform Anexelor 4-6.

(12) Declaraţiile rectificative se depun în termen de 30 de zile de la data apariției oricărei modificări a datelor declaraţiei iniţiale, pe bază de documente justificative, urmând ca modificarea taxei de salubrizare să se efectueze în maxim 30 zile calendaristice de la data depunerii declaraţiei rectificative.

 

2.3. Modalitatea de calcul a taxei speciale de salubrizare

ART. 4 Cuantumul taxei speciale de salubrizare, în cazul utilizatorilor persoane fizice care refuză încheierea contractului va fi de 5,36 lei / persoana / luna.

ART. 5 În cazul nedepunerii declarației pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare de către utilizatorii casnici, obligația de plată se va stabili din oficiu, operatorul serviciilor de salubrizare, în colaborare cu Aparatul de specialitate al Primarului și Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanei din cadrul Primăriei Călărași, vor stabili numărul de persoane pentru care se va impune taxa din oficiu, conform prevederilor legale, transmițând aceste date Serviciului colectare și impunere venituri persoane fizice și juridice în vederea înregistrării în evidențele fiscale.

ART. 6  Înregistrarea fiscală din oficiu a taxei speciale de salubrizare se face prin decizii de impunere de către Direcția Econmomică – Serviciului colectare și impunere venituri persoane fizice și juridice, emise în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.

ART. 7 (1) Colectarea, transportul şi eliminarea deşeurilor provenite la utilizatorii casnici și non-casnici, generate de activităţi de amenajare și/sau reabilitare interioară a spaţiilor aflate în proprietatea lor, colectarea deşeurilor de la evenimente speciale, precum şi a deşeurilor voluminoase la cerere se va realiza în baza unui contract încheiat direct între operatorul de salubrizare și generatorii de deseuri.

(2) Pentru aceste activităţi se va plăti un tarif de către generatorii de deșeuri stabilit de către operatorul de salubrizare.

ART. 8 Taxa specială de salubrizare se va modifica, odată cu actualizarea tarifelor practicate de operatorul de salubrizare.

 

 1. PROCEDURA DE IDENTIFICARE ȘI STABILIRE A BENEFICIARILOR TAXEI SPECIALE DE SALUBRITATE

 

ART. 9 (1) Operatorul de salubrizare va comunica în scris organului de control (Direcția Poliția Locală Călărași) datele de identificare ale beneficiarilor care refuză expres sau tacit încheierea unui contract de salubrizare, însoțite de dovada comunicării notificării către beneficiari a obligatiei de a încheia un contract de salubrizare.

(2) La comunicare, se va anexa în fiecare lună și o declarație pe proprie răspundere, semnată și asumată de către conducătorul operatorului privind veridicitatea datelor declarate.

(3) Beneficiarii pot fi identificați și direct de organul de control sau organul de specialitate prin activitățile profesionale specifice.

ART. 10 (1) În cel mult 10 zile lucrătoare, organul de control va soma beneficiarii să încheie un contract de colectare a deșeurilor menajere. Termenul acordat prin somație este de 5 zile calendaristice.

(2) În aceste termen, beneficiarul este obligat să prezinte organului de control documentele din care reiese îndeplinirea obligațiilor legale de încheiere a unui contract valabil.

(3) În caz de nerespectare a termenului stabilit prin somație, organul de control aplică sancțiunea conform prevederilor legale pentru nedeținerea unui contract de salubritate valabil, și se comunică de îndată informația organului de specialitate pentru instituirea taxei speciale. Prin procesul verbal de constatare a contravenției, se dispune încheierea contractului de salubritate, respectiv, în cazul în care acesta nu se încheie în termenul dispus prin procesul verbal, obligația prezentării la organul de specialitate pentru completarea formularului declarație de impunere privind numărul de persoane din familie au cantitatea de deșeuri produsă lunar, după caz.

(4) Operatorul va înainta organului de specialitate și organului de control evidența beneficiarilor care în mod expres sau tacit refuză încheierea uni contract de prestări servicii de salubrizare.

(5) La comunicare se va anexa în fiecare lună și o declarație pe proprie răspundere, semnată și asumată de către conducătorul operatorului privind veridicitatea datelor declarate.

ART. 11 (1) Denunțarea unilaterală a contractelor de salubritate se face în condițiile legii. Persoanele fizice, cărora li s-a denunțat contractual unilateral dobândesc deîndată calitatea de beneficiar și li se aplică prevederile acestui Regulament.

(2) Dacă beneficiarul este o asociație de proprietari sau locatari, după denunțarea unilaterală a contractului, operatorul este obligat să propună în scris fiecărui proprietar/chiriaș titular al contractului de închiriere în parte, încheierea unui contract individual de prestare a serviciilor de colectare a deșeurilor menajere. Devin beneficiari proprietarii/chiriașii/și alte categorii de utilizatori care refuză/nu încheie contractual individual în condițiile menționate anterior.

ART. 12 În cazul denunțării unilaterale a contractului în condițiile legii operatorul este obligat să notifice organul de control și organul de specialitate în vederea demarării procedurii de impunere a taxei, începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care s-a denunțat contractual pentru prestarea serviciilor de salubrizare.

 

 1. TERMENE ŞI MODALITĂȚI DE PLATĂ A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE

 

ART. 13 (1) Taxa specială de salubrizare se datorează anual cu termen de plată trimestrial, până în data de 15 a primei luni a fiecărui trimestru.

(2) Cu titlu de excepţie, utilizatorii casnici care au dobândit/finalizat imobile după data depunerii declaraţiei prevăzută la art. 3 alin. l din Regulament, au obligaţia depunerii declarației în termen de 30 de zile de la data dobândirii/finalizării şi datorează taxa specială de salubrizare începând cu data de întâi a lunii următoare lunii în care au dobândit/finalizat imobilul

(3) Taxa se calculează/datorează proporţional cu numărul lunilor rămase din anul în curs.

(4) Neplata taxei la termenele stabilite, respectiv întârzierea la plată atrage după sine calculul și plata majorărilor de întârziere prevăzute de Codul de Procedură Fiscală.

(5) Taxă specială de salubrizare plătită în plus se compensează sau se restituie, după caz, în condițiile Codului de Procedură Fiscală.

(6) Pentru recuperarea sumelor datorate cu titlu de taxă specială de salubrizare se aplică măsurile de urmărire şi executare silită prevăzute de legislaţia în vigoare – Codul de Procedură Fiscală.

(7) Taxa specială de salubrizare se încasează prin casieriile Serviciului Colectare și Impunere Venituri Călărași, direct în contul Primăriei Municipiului Călărași sau prin alte modalităţi stabilite de Consiliul Local Călărași (la oficiile poștale de pe raza Municipiului Călărași).

 (8) Pentru primul an de aplicare a Regulamentului, primul termen de plată este data de 15 a ultimei luni din primul trimestru în care se aplică Regulamentul.

ART.14 (1) Cetăţenilor care lipsesc din localitate cel puţin 90 de zile consecutive dintr-un an calendaristic și probează acest fapt cu documente justificative de tip viză de flotant, contracte de muncă în strainătate sau alte documente justificative, li se va recalcula taxa de salubrizare datorată;

(2) Pentru elevi sau studenți se va prezenta adeverință din care să reiasă faptul că urmează cursuri de zi.

(3) În cazuri de deces/înstrăinare a imobilului a societății, taxa de salubrizare va fi sistată începând cu data de întâi a lunii următoare. Sistarea plăţii/obligaţiei de plată se face pe bază de cerere însoțită de documente justificative.

 

 1. GESTIONAREA VENITURILOR ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

 

ART. 15 (1) Serviciul Colectare și Impunere Venituri din cadrul Municipiului Călărași care colectează taxa specială stabilită pentru serviciile de salubrizare precizate anterior, are următoarele atribuţii:

 1. a) urmărește depunerea declaraţiilor de la persoanele fizice și asigură înregistrarea acestora
 2. b) încasează trimestrial de la persoane fizice taxele speciale stabilite în temeiul Hotărârii Consiliului Local;
 3. c) ţine evidenţa sumelor datorate/încasate defalcat pe tipuri de beneficiari;
 4. d) asigură depunerea în contul special constituit pentru administrarea taxei de salubrizare a sumelor încasate în numerar la casierie;
 5. e) operează în evidențele proprii debitările, încetările, scutirile și reducerile prevăzute în actele normative/administrative, după caz,

(2) Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate a Municipiului Călărași are următoarele atribuţii:

 1. a) ține evidenţa pe bază de documente justificative a sumelor plătite operatorilor de salubrizare,
 2. b) colaborează cu operatorul serviciilor de salubrizare în vederea unei cât mai bune gestionări a sistemului de management integrat al deseurilor;

(3) Operatorul poate solicita plata serviciilor din fondul constituit prin colectarea taxei doar începând cu data de 01.05.2018.

 (4) Plata contravalorii serviciilor de salubrizare se realizează direct către operatorii serviciilor de salubrizare, pe baza facturilor însoţite de detalierea cantităţilor/serviciilor prestate, confirmate prin ștampila și semnătura reprezentantului operatorului de salubrizare, în limita sumelor încasate din taxa specială de salubrizare.

(5) Plata contravalorii prestației efectuate se va face numai în baza unei evidențe pusă la dispoziție de către Operator, susținută prin documente justificative din care să reiasă că persoanele (generatori de deșeuri), au fost înștiințate / notificate de obligativitatea încheierii contractului, conform art. 9, 10, 11, 12 din prezentul Regulament.

(6) Operatorul serviciului de salubritate vor înainta la Direcția Economică, lunar, un decont cu beneficiarii, însoțit de un borderou cu persoanele fizice, cărora le-a fost impusă taxa specială de salubrizare și care au beneficiat de servicii de salubrizare și nu au contracte de prestări servicii de salubrizare încheiate cu operatorii de servicii. Decontarea se va face la tarifele aprobate de către Consiliul.

(7) După verificarea și vizarea decontului de către organul de specialitate, operatorul de servicii va emite factură pentru sumele de încasate din taxa specială. Decontarea se va efectua în baza contractului încheiat de Municipiul Călărași și operatorul de salubrizare menajeră.

 (8) Sumele obţinute din taxa specială de salubrizare vor fi utilizate exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a serviciului public de salubrizare.

(9) Soldul la sfârșitul anului bugetar rămas neutilizat urmează a fi folosit în anul următor cu același destinaţie.

 

 1. SANCȚIUNI

 

ART. 16 (1) Declarațiile de impunere/declarațiile rectificative depuse după expirarea termenelor stabilite, declarațiile incomplete și/sau neconforme cu datele reale, se sancționează în condițiile legii.

(2) Neplata taxei la termenele stabilite atrage calculul și plata majorărilor de întârziere, precum și aplicarea măsurilor de executare silită prevăzute de legislația specială în vigoare.

 

 1. DISPOZITII  FINALE

ART. 17  (1) Taxa specială de salubrizare va fi actualizată anual prin Hotărâre a Consiliului Local, conform prevederilor legale.

(2) Regulamentul intră în vigoare odată cu delegarea activității de colectare și transport.