Primăria Ciocănești închiriază izlazul localității. ANUNȚ

3 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Primăria Ciocănești închiriază izlazul localității. ANUNȚ

ANUNT PUBLICAT LA DATA DE 18.10.2021

  1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: primăria ciocăneşti, strada principală,numarul 291, comuna Ciocăneşti, judeţul Călăraşi, telefon 0242337305, fax 0242337292, email achizitii_ciocanesti@yahoo.com

 

  1. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Terenul care face obiectul închirierii este teren extravilan din islazul comunei Ciocăneşti situat in comuna Ciocanesti, judetul Calarasi , aparţinând domeniului privat al comunei Ciocăneşti ,.

– Teren având nr cadastral 23678 , T 168/1, P951/1, cu suprafata de 431019 mp;

– Teren având nr cadastral 23701 , T 168/2, P951/2, cu suprafata de 434289 mp;

– Teren având nr cadastral 23669 , T 169, P958/1 cu suprafata de 812140 mp;

 Închirierea se face conform art 333 ,art 335 din OUG nr 57/2019 şi hotărârii consiliului local  nr 59 din data de 11.10.2021.

  1. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: persoanele interesate pot intra în posesia documentaţiei de inchiriere la sediul primăriei comunei Ciocăneşti,strada principală,numarul 291,judeţul Călăraşi

3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment achiziţii publice din cadrul primăriei Ciocăneşti, persoană de contact Ene Elena , telefon 0736960029

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: costul pentru obtinerea unui caiet de sarcini este de 50 lei la caseria unităţii, potrivit prevederilor OUG 57/2019 privind Noul cod Administrativ

3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 09.11.2021, ora 16:00

  1. Informații privind ofertele:

4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 18.11.2021, ora 14:00

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: primăria comunei Ciocăneşti ,str Principală, nr 291, judeţul Călăraşi, birou achiziţii publice

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: două exemplare

  1. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 22.11.2021, ora 10:00 primăria comunei Ciocăneşti ,str Principală, nr 291, judeţul Călăraşi, sala de sedinţă
  2. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ațe instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Călăraşi , str Prelungirea Bucureşti , nr 106 , telefon/fax 0242/315736 , e-mail trcl@just.ro, municipiul călăraşi , judeţul călăraşi
  3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 18.10.2021

 

 

Primar

Dan Velicu