Primăria Călărași ne propune noi taxe și impozite în 2018

7 ani ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Primăria Călărași ne propune noi taxe și impozite în 2018

Primarul Drăgulin propune în Ședința de joi 21 dec 2017 noi taxe și impozite locale pentru 2018, astfel:

Art. 1 Se stabilesc şi se aprobă impozitele şi taxele locale, în sume fixe sau cote procentuale, pentru anul 2018, astfel cum sunt redate în Anexa nr. I la prezenta hotărâre;

Art. 2  Impozitul pentru clădirile rezidenţiale si clădirile anexă prevăzute la art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aflate in proprietatea persoanelor fizice  se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii. Valoarea impozabilă a clădirii se determină în funcţie de: suprafaţa construită, rangul localităţii, zona în care este amplasată clădirea, numărul de etaje şi apartamente. Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, cu procentele prevăzute de lege.

Cota impozitului/taxei pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice prevăzute la art. 458 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se stabileşte  prin aplicarea procentului de 0,8% asupra valorii care poate fi:

 • valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat in ultimi 5 ani anteriori anului de referinţă;
 • Valoarea finala a lucrărilor de construcţii, in cazul clădirilor noi,construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
 • Valoarea clădirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate,in cazul clădirilor dobândite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote  de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii;

În cazul in care valoarea clădirii nu poate fi calculate conform prevederilor art. 458, alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Art.3 Cota impozitului/taxei pentru clădirile rezidenţiale   aflate în proprietatea sau deţinute  de persoanele juridice  prevăzute la art. 460 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal se stabileşte prin aplicarea procentului  de 0,2% calculate la valoarea impozabilă a clădirii.

Pentru clădirile nerezidenţiale prevăzute la art. 460, alin. (2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal  aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, se stabileşte în procent  de  1,5% inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii;

În cazul impozitului/taxei pe clădirile nerezidenţiale  prevăzute la art. 460, alin. (2), se  majorează cu  cota 15% faţă de nivelurile stabilite prin Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal așa cum sunt redate în Anexa nr. I care face parte integranta din prezenta hotărâre;

Prin aplicarea cotei adiţionale prevăzute la art. 489, alin. (2) în procent de 15% (0,195%+1,3% =1,5%) impozitul stabilit rămâne la nivelul anului 2017.

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote  de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii;

Potrivit art. 460, alin. (5) pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea  persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:

 • Ultima valoare impozabilă înregistrată în evidentele organului fiscal;
 • Valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
 • Valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;
 • Valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
 • În cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat in conformitate  cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
 • În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatorului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz;

În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este de 5%;

Art. 4 Impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului astfel:

 • În cazul unui teren prevăzut la art. 465, alin. (2) amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare rangului II din care face parte municipiul Călăraşi așa cum sunt redate în tabelul următor:
Zona din cadrul localităţii Nivelurile aplicabile pentru anul fiscal 2018
Nivelurile impozitului /taxei  aferent rangului II
A 7553
B 5269
C 3335
D 1763

 

 • În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu nivelul prevăzut în, Cap. III, art. 465, alin. (4), care a fost corectat cu coeficientul de corecţie 4 corespunzător rangului II din care face parte municipiul Călăraşi, în conformitate cu art. 465, alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal aşa cum este redat în tabelul următor:
Nr.crt. A B C D
1 Teren arabil 112 84 76 60
2 Păşune 84 76 60 52
3 Fâneaţă 84 76 60 52
4 Vie 184 140 112 76
5 Livada 212  184 140 112
6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestiera 112 84 76 60
7 Teren cu ape 60 52 32 x
8 Drumuri si cai ferate x x x x
9 Teren neproductiv x x x x

 

 • Impozitul/taxa pe terenurile aflate în extravilanul localităţii se calculează în funcţie de categoria de folosinţă, de zona în care este amplasat terenul  prin înmulţirea suprafeţelor exprimate în hectare cu nivelurile prevăzute în Anexa nr. I, Cap. III, art. 465, alin. (7),niveluri care au fost corectate cu coeficienţii de corecţie corespunzători rangului II din care face parte municipiul Călăraşi, respectiv: zona A 2,40, B 2,30, zona C 2,20, D 2,10, conform art. 457, alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal redate în tabelul următor:
Nr. crt. Impozit

(lei) ha

CATEGORIA DE FOLOSINTA A B C D
1 Teren cu construcţii 74 64 57 46
2 Teren arabil 120 110 99 88
3 Păşune 67 60 48 42
4 Fâneaţă 67 60 48 42
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt.5.1 132 122 110 101
5.1 Vie pana la intrarea pe rod X X X X
6 Livada pe rod ,alta decât cea prevăzută la nr.6.1 134 122 110 101
6.1 Livada pana la intrarea pe rod X X X X
7 Pădure sau alt teren cu vegetație forestiera , cu excepția celui prevăzut la nr.crt.7.1 38 32 26 17
7.1 Pădure în vârstă de pana la 20  de ani și pădure cu rol de protecție X X X X
8 Teren cu apa, altul decât cel cu amenajări piscicole 14 12 4 2
8.1 Teren cu amenajări piscicole 82 71 62 55
9 Drumuri si cai ferate X X X X
10 Teren neproductiv X X X X

Art. 5 În cazul impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 470 alin. (2), se  majorează cu 4% faţă de nivelurile stabilite prin Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal aşa cum sunt redate in Anexa nr. I care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

În cazul vehiculelor înregistrate prevăzute la art. 470, alin. (2) punctul II din 227/2015 privind Codul Fiscal se stabileşte astfel:

 • pentru vehiculele înregistrate cu capacitate cilindrica mai mica de 4800cm3se stabileşte suma de 4 lei/200cm3;
 • pentru vehiculele înregistrate  cu capacitate cilindrica mai mare de 4800cm3se stabileşte suma de 6 lei/200cm3;
 • pentru vehiculele fără capacitate cilindrica evidenţiată se stabileşte suma de 150 lei/an

pentru mijloacele de transport hibride impozitul datorat se reduce  cu 50%

– În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport  este egală cu suma corespunzătoare prevăzută art. 470, alin. (5) din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal, așa cum a fost completată prin O.U.G. nr. 79/2017;

– În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egală cu suma corespunzătoare prevăzută art. 470, alin. (6) din  Codul fiscal așa cum a fost completată prin O.U.G. nr. 79/2017;

– În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule prevăzută  la alin. (6) taxa asupra mijloacelor de transport  se stabilește în funcție de masa totală maximă autorizată prevăzuta în tabelul următor:

Masa totala maxima autorizata – lei – Impozit
a Pana la 1 tona, inclusiv 9
b Peste 1 tona, dar mai mult de 3 tone 34
c Peste 3 tone,dar nu mai mult de 5 tone 52
d Peste 5 tone 64

– În cazul mijloacelor de transport pe apă prevăzute art. 470, alin. (8), rândul 4, respectiv, nave de sport şi agrement, se includ ambarcaţiunile, indiferent de tip şi de modul de propulsie, al cărei corp are lungimea de 2,5 m până la 24 m, destinată utilizării în scopuri sportive şi recreative definite de art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 2195/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi/sau punere în funcţiune a ambarcaţiunilor de agrement, impozitul se stabilește în funcție de puterea motorului cu care acestea sunt echipate, după cum urmează:

 1. a) ambarcațiune de agrement echipată cu motor inboard sau outboardde până la 20 CP (15KW), inclusiv: 210 lei;
 2. b) ambarcațiune de agrement echipata cu motorinboard sau outboard între 21 CP (15KW) si 50 CP (37,28KW), inclusiv: 400 lei;
 3. c) ambarcațiune de agrement echipata cu motor inboard sau outboardîntre 51 CP (37,28KW) si 100 CP (74,57KW), inclusiv: 600 lei;
 4. d) ambarcațiune de agrement echipata cu motor inboard sau outboardîntre 101 CP (74,57KW) si 125 CP (93,21KW), inclusiv: 800 lei;
 5. e) ambarcațiune de agrement echipata cu motor inboard sau outboardde peste 125 CP (93,21KW), inclusiv: 1.119 lei;
 6. f) ambarcațiune cu vele şi motor indiferent de capacitate: 1.119 lei;
 7. g) nave cu deplasament de până la 15 mc inclusiv sau o capacitate de încărcare mai mică de 15 tone care nu efectuează activităţi în scop comercial (docuri plutitoare, debarcadere plutitoare, pontoane, hangare plutitoare pentru nave): 500 lei.

Art. 6 Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism în mediul urban prevăzută la art. 474, alin. (1) este egală cu suma stabilită conform următorului tabel:

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism – lei –
a Pana la 150 m2, inclusiv 6
b Intre 151 si 250 m2, inclusiv 7
c Intre 251 si 500 m2, inclusiv 9
d Intre 501 si 750 m2, inclusiv 12
e Intre 751 si 100 m2, inclusiv 14
f Peste 1000 m2 14+0,01lei m2, pentru fiecare m 2care depăşeşte 1000m2
 • Taxa prevăzută la art. 474, alin. (4) pentru avizarea  certificatului de urbanism de către comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de către primari sau structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean se stabileşte în suma de 15 lei;
 • Taxa prevăzută la art. 474, alin. (10) pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări se calculează prin înmulţirea numărului de m2 de teren  ce vor fi afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări se stabileşte la valoarea de 15 lei;
 • Taxa pentru obţinerea autorizării pentru amplasarea de chioşcuri containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame  situate pe căile şi în spatiile publice prevăzute la art. 474, alin. (14) se stabileşte la 8 lei, inclusiv pentru fiecare metru pătrat  de suprafaţa ocupată de construcţie;
 • Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind racordurile si branşamentele la reţele publice de apa ,canalizare, gaze,termice,energie electrica,telefonie si televiziune prin cablu  prevăzută la art.474 alin.15 se stabileşte la suma de 13 lei pentru fiecare racord;

Procedura eliberării autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apa , canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune este prevăzută în Anexa nr. II.

 • Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa prevăzută la art. 474 alin.16 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal se stabileşte la suma de 9 lei.

Art. 7 Taxa pentru  eliberarea certificatelor, avizelor, şi  a autorizaţiilor exprimate în lei sunt prevăzute  de art. 474 din Codul Fiscal  şi se regăsesc în Anexa nr. I CAPITOLUL V

   Art. 8 Taxa prevăzută la art. 475 alin. (1) din  Legea nr 227/2015, privind Codul fiscal, pentru eliberarea autorizaţiei sanitare de funcţionare  se stabileşte în suma de 20 lei;

 • Taxa pentru eliberarea atestatului de producător se stabileşte în cuantum de 50 lei;
 • taxa pentru eliberarea carnetului de  comercializare  a produselor din sectorul agricol  prevăzută la art.475 alin (2) se stabileşte la suma de 30 lei;
 • Taxa prevăzută la art. 475 alin. (3) din  Legea nr 227/2015, privind Codul fiscal, pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică se stabileşte în funcţie de suprafeţele aferente activităţilor respective după cum urmează:
 • pentru o suprafaţa de până la 500 m2 inclusiv  se stabileşte suma de:

CAEN  5630 – Baruri           1040 lei,

CAEN  5610 – Restaurante  1540 lei.

CAEN  9320 – Alte activităţi recreative și distractive 1040 lei

 

 • pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2 se stabileşte suma de:

CAEN  5630 – Baruri   4100  lei,

CAEN  5610 – Restaurante 4100  lei.

CAEN  9320 – Alte activități recreative și distractive 4100 lei

Art. 9 Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate prevăzută la art. 477 alin.(5) realizată  în baza unui contract sau a unei altfel de înţelegeri încheiată cu altă persoană se stabileşte la 3 % din valoarea totală a serviciilor, ce se varsă la bugetul local, lunar până la data de 10 ale lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări servicii de reclamă şi publicitate;

Art. 10 Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate într-un loc public datorează plata taxei anuale către bugetul local al autorităţii administraţiei publice locale în raza căreia este amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj respectivă.

Taxa pentru afişaj în scop de reclama si publicitate prevăzută la art. 478 se calculează prin înmulţirea numărului de m2  sau fracțiune de m2 a suprafeţei afişajului pentru reclama şi publicitate  se stabileşte la suma de 32 lei pentru afişajul situat în locul in care persoana derulează o activitate economica.

In cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclama si publicitate suma stabilita este 23 lei.

Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în 2 rate egale până la datele de 31 martie, 30 septembrie inclusiv.

Art. 11 Conform prevederilor art. 478, alin. (5) din Legea nr. 227/2015, persoanele fizice şi juridice care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate într-un loc public vor completa şi vor depune la Serviciul Colectare şi Impunere Venituri  declaraţia fiscală pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate în termen de 30 zile de la data amplasării structurii de afişaj.

Art. 12 Cota privind impozitul pe spectacole prevăzut la art. 480, din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, este de:

 • în cazul  unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea a unui  film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională, cota de impozit este egală cu 2%din suma încasată din vânzarea biletelor de intrare  şi a abonamentelor.
 • în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate mai sus, cota de impozit este egală cu 5%din suma încasată din vânzarea biletelor şi a abonamentelor.

În conformitate cu prevederile 483 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal impozitul pe spectacole se plăteşte lunar, până la data de 10 inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul, la bugetul local al municipiului Călăraşi.

Persoanele fizice şi juridice care datorează impozitul pe spectacole vor  depune obligatoriu declaraţii la Serviciul Colectare şi Impunere Venituri  privind spectacolele programate pe durata unei luni calendaristice până la data stabilita pentru fiecare plata a impozitului pe spectacolele respective conform prevederilor art. 483 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Art. 13 Taxa pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală se stabileşte la 52 lei/an/vehicul.

 • Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă se stabileşte în cuantum de  500 lei;
 • Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale se stabileşte în cuantum de 32 lei.

Art. 14 Taxa pentru înregistrarea contractelor  de arendare se stabileşte in cuantum  de 5 lei /ha sau fracţiune de ha /an;

Art. 15 Potrivit art. 489 alin. (4) se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru terenul agricol nelucrat timp de doi ani consecutivi, în condițiile stabilite prin hotărârea Consiliului Local începând cu al treilea an;

 • potrivit art. 489 alin. (5) se aproba majorarea cu 100% a impozitului pentru  clădirile şi terenurile neîngrijite situate în intravilanul municipiului Călăraşi, în condiţiile stabilite prin hotărârea Consiliului Local,

Clădirile şi terenurile ce intra sub incidentul alin 5 au caracter individual.

Art. 16 Bonificaţiile prevăzute la art. 455 alin. (1), art. 463 alin (1) şi art. 468, alin (1) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, se acordă astfel:

 1. a) 10% pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri datorat pentru întregul an, până la data de  31.03.2018;
 2. b) 10%pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren datorat pentru întregul an, până la data de 31.03.2018;
 3. c) 10% pentru plata cu anticipaţie a impozitului pentru mijloacele de transport datorată pentru întregul an, până la data de 31.03.2018;

Bonificațiile vor fi acordate numai cu respectarea prevederilor art.165 din Legea nr. 227/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Art. 17 Impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport, taxa pentru afișaj in scop de reclama si publicitate datorate aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 de lei inclusiv, fiecare, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

Contribuabili persoane fizice care au obligaţia de a achita integral până la 31 martie impozitele şi taxele locale care sunt stabilite  în cuantum de până la 50 lei fiecare , nu vor beneficia de bonificaţia acordată pentru plata cu anticipaţie.

Impozitele şi taxele pe proprietate sunt creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

Pentru neplata în termenele enunţate mai sus contribuabili datorează majorări de întârziere stabilite potrivit art. 183, alin. (2) legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Art. 18 Potrivit art. 266, alin (6) din Legea nr. 207 privind Codul de procedura fiscala creanţele fiscale restante administrate de organul fiscal local, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 10 lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori.

Art. 19  Potrivit art. 256  din legea nr 207/2015 privind codul de procedura fiscala se instituie cheltuieli de executare silita în cuantum de 15 lei/dosar;

Sumele recuperate în contul cheltuielilor de executare silită se fac venit la bugetul local al municipiului Călărași .

Art. 20 Nivelul taxelor speciale pentru anul 2018 instituite conform art. 484 din Legea 227/2015, privind Codul fiscal sunt cele prevăzute în Anexa I Capitolul VIII Taxe speciale

Persoanele fizice si persoanele juridice plătitoare de taxe speciale sunt obligate să achite contravaloarea taxei speciale, anterior prestării serviciului taxabil.

Art. 21 Nivelul altor taxe locale pentru anul 2018 prevăzute de art. 486 din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal sunt cele prevăzute în Anexa I Capitolul IX- Alte Taxe Locale

Art. 22 Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice şi juridice sunt prevăzute în Anexa nr. I CAPITOLUL XII –SANCTIUNI

Art. 23 Scutirile şi facilităţile acordate de Consiliul local al municipiului Călăraşi  sunt prevăzute în  Anexa II.

Art. 24 Anexele nr. I, II, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 25 Prezenta hotărâre se completează cu dispoziţiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Art. 26 (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Călăraşi în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului municipiului Călăraşi.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi prin mass-media.

Art. 27 Prevederile prezentei hotărâri se vor aplica începând cu 01.01.2018  şi vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Călăraşi prin serviciile de specialitate.

INIŢIATOR,

Primar,

Daniel Ştefan Drăgulin