Președintele Vasile Iliuță prezintă consilierilor județeni următorul proiect de buget…

4 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Președintele Vasile Iliuță prezintă consilierilor județeni următorul proiect de buget…

Pe lista proiectelor de hotărâri ale consilierilor județeni din 12. 04.2020 figurează și  utilizarea excedentului bugetar rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2020 in exercitiul bugetar 2021, in valoare de 4.903 mii lei, pentru finantarea programului de investitii pe anul 2021, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Cel mai impoartant este însă Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judetului Calarasi, pe anul 2021 si estimari pentru anii 2022-2024.

Astfel  s-a propus 

RAPORT

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului propriu al Judetului Calarasi pe anul 2021 si estimarile pentru anii 2022 – 2024

 

 

Potrivit prevederilor Legii nr.15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, Consiliul Judetean Calarasi beneficiaza de urmatoarele surse de venituri, exprimate in mii lei:

 1. venituri proprii       500
 2. cote defalcate din impozitul pe venit                  694    
 3. sume din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru

echilibrarea bugetelor locale                                                                       4.157                            

 1. Sume defalcate din TVA pt. finantarea ch. descentralizate, din care:      734
  1. finantare servicii sociale – protectie a copilului                             956
  2. finantare servicii sociale -protectia persoanelor adulte                     286
  3. programul pentru scoli                    221
  4. drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale                       460
  5. bunuri si servicii pentru intretinerea

curenta a invatamantului special                                                                               244

 1. finantarea culturii si cultelor                    194
 2. burse                                    37
 3. alte chelt. descentralizate                       336
 1. Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale                   854
 2. Sume defalcate din TVA pt finantarea drumurilor judetene si comunale 187
 3. Subventii de la alte bugete locale pt. asistenta  sociala                                 800
 4. Subventii PNDL         212
 5. Rambursari din FEN         249
 6. Cofinantare buget de stat                      589
 7. Sume din excedentul bugetar rezultat la 31.12.2020                                 903

In privinta cheltuielilor, fac precizarea ca, prin prezentul proiect de hotarare s-a acoperit in mare parte finantarea cheltuielilor de personal atat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Calarasi cat si pentru institutiile subordinate acestuia.

Au fost acoperite solicitarile pentru cheltuielile cu bunuri si servicii, dobanzi, transferuri si rambursari de credite, iar la partea de dezvoltare sunt asigurate resursele pentru cotizatiile la asociatiile de dezvoltare intercomunitara, in valoare de 654 mii lei si cele aferente proiectelor cu finatare externa nerambursabila (cca. 20.903 mii lei).

Proiectul de buget pentru anul acesta l-am intocmit avand in vedere:

 • prognozele principalilor indicatori macroeconomici si sociali pentru acest an, cadrul fiscal-bugetar cu prognozele bugetare si politica fiscal-bugetara;
 • politicile si strategiile sectoriale si locale;
 • propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din subordine;
 • programele de dezvoltare economico-sociala in perspectiva ale Judetului Calarasi.

De asemenea, am avut in vedere faptul ca toate cheltuielile unui buget se acopera integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor precedenti.

In constructia proiectului de buget am tinut cont de o repartizare prudenta in ceea ce priveste incheierea angajamentelor legale care creeaza sau pot crea o obligatie prezenta sau viitoare pe seama fondurilor publice.

De asemenea, contextul macroeconomic pe baza caruia am  intocmit proiectul de buget pe anul 2021 si estimarile pe anii 2022-2024, au avut ca fundament indicatori macroeconomici a caror evolutie este prezentata in Scrisoarea cadru- privind elaborarea bugetului pe anul 2021 si a estimarilor pentru anii 2022-2024 transmisa de Ministerul Finantelor Publice.                 

Bugetul propriu al Judetului Calarasi pe anul 2021 se prezinta in structura,astfel:

 1. Buget local
 2. Venituri ale bugetului local

Începând cu data intrării în vigoare a Legii nr.15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, prin derogare de la prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unități administrativ- teritoriale se repartizează, prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, următoarele cote:

 1. a) 15% la bugetul local al județului;
 2. b) 63% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;
 3. c) 6% într-un cont distinct deschis pe seama direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, ce se repartizează bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor prin hotărâre a consiliului județean;
 4. d) 14% într-un cont distinct deschis pe seama direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;
 5. e) 2% într-un cont distinct deschis pe seama direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrative-teritoriale din județe, respectiv teatre și opere.

Veniturile prognozate pentru anul 2021 in bugetul propriu se prezinta in structura astfel:

                                                                                                                                                 mii lei

A SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
I VENITURI  TOTAL, din care: 108.586
1 Venituri proprii, din care: 36.351
  venituri proprii 2.500
  cote defalcate din impozitul pe venit  (15 % ) 29.694
  sume din cotele defalcate din impozitul pe venit (%) pt.  echilibrarea bugetelor locale 4.157
2 Sume defalcate din TVA pt. finantarea cheltuielilor descentralizate, din care: 42.734
  finantare servicii sociale – protectie a copilului 21.956
  finantare servicii sociale -protectia persoanelor adulte 11.286
  programul pentru scoli 5.221
  drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale 460
  bunuri si servicii pt. intretinerea curenta a invatamantului special 244
  finantarea culturii si cultelor 3.194
  burse 37
  alte chelt. descentralizate 336
3 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 42.854
4 Sume defalcate din TVA pt finantarea drumurilor judetene si comunale 5.187
5 Subventii de la bugetul de stat pers. handicap  
6 Subventii de la alte bugete locale pt.  asistenta  sociala 1.800
B SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
I Venituri total, din care: 55.293
1 Varsaminte din sectiunea de functionare 20.340
venituri proprii
2 Subventii PNDL 15.212
3 Subventii sanantate
4 Rambursari din FEN 13.249
5 Cofinantare buget de stat 1.589
6 Sume din excedentul bugetar rezultat la 31.12.2020 4.903

Comparativ cu sursele de finantare ale bugetul initial al anului 2020, se constata urmatoarele:

Venituri proprii:

2020     34.234 mii lei

2021     36.351 mii lei;

Sume defalcate din TVA pt. finantarea cheltuielilor descentralizate:

 1. a) finantarea serviciilor sociale – protectie a copilului

2020    7.871 mii lei

2021    21.956 mii lei;

 1. b) finantarea serviciilor sociale -protectia persoanelor adulte

2020    3.492 mii lei

2021    11.286 mii lei

 1. c) programul pentru scoli

2020    5.343 mii lei

2021    5.221 mii lei

 1. d) drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale

2020    197 mii lei

2021    460 mii lei

 1. f) bunuri si servicii pt. intretinerea curenta a invatamantului special

2020    192 mii lei;

2021    244 mii lei

 1. g) finantarea culturii si cultelor

2020    3.194 mii lei

2021    3.194 mii lei

 1. h) burse

2020      0 mii lei

2021    37 mii lei

 1. i) alte cheltuieli descentralizate

2020    328 mii lei

2021    336 mii lei

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrare

2020    53.189 mii lei

2021    42.854 mii lei

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea drumurilor judetene si comunale

2020    7.402 mii lei

2021    5.187 mii lei

Subventii de la alte bugete locale

2020    2.500 mii lei

2021    2.500 mii lei

Total buget initial

2020    120.082 mii lei

2021    158.896 mii lei

 

 1. Cheltuieli din bugetul local

In bugetul propriu pe anul 2021 sunt prevazute cheltuieli in suma totala de 158.896 mii lei,  detaliate in structura lor economica astfel:

-cheltuieli de personal – 51.694 mii lei

-cheltuieli cu bunuri si servicii – 20.911 mii lei,

-dobanzi si comisioane bancare aferente imprumuturilor – 985 mii lei

-transferuri din bugetul local pentru finantarea institutiilor subordonate si a centrelor de zi pentru copii din judet – 19.194 mii lei,

– transferuri pentru finantarea activitatilor specifice Consiliului Judetean Calarasi, respectiv  activitati sportive, cotizatii la organizatiile interne  -4.866 mii lei,

– asistenta sociala, respectiv programul pentru scoli si drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale -5.668 mii lei,

-alte cheltuieli reprezentand burse, contributii la salarizarea personalului neclerical si contributia legala pentru persoanele cu handicap neincadrate – 5.213 mii lei,

-cheltuieli pentru implementarea proiectelor europene – 18.424 mii lei,

-cheltuieli de capital -27.584 mii lei

-rambursari de  credite -2.437 mii lei

Cheltuielile de personal sunt stabilite in conformitate cu prevederile legale precum si cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 226/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, si asigura majorarea salariala pentru functiile specifice din cadrul institutiilor subordonate .

In sinteza cheltuielile prevazute in bugetului propriu pe anul 2021 pentru sectiunea de functionare si de dezvoltare  se prezinta astfel:

 

Nr. Denumire indicatori/ordonatori de credite Proiect buget (mii lei)
crt.   2021
II CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 108.586
1  Capitolul 51.02 – Autoritati executive 16.376
cheltuieli de personal 13.340
bunuri si servicii 3.036
2 Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale, din care: 3.398
2,1 Directia Judeteana pt. Evidenta Persoanelor 1.974
transferuri  pt. cheltuieli de functionare 1.974
2,2 Alte  servicii publice 812
2,2,1 alte cheltuieli 130
concursuri  servicii voluntare si private de protectie civila 70
OMEPTA 60
2,2,2 alte transferuri – cotizatii interne  si externe 612
3 Capitolul 55.02 – Tranzactii privind datoria publica 1.108
dobanzi 985
comisioane bancare 123
4 Capitolul 56.02 – Transferuri cu caracter general 330
4,1 transferuri pentru finantarea  centrelor de zi pt prot. copilului -Dragos Voda si Stefan Cel Mare 300
Dragos Voda 150
Stefan Cel Mare 150
4,2 asistenta la domiciliu – Stefan Cel Mare 30
5 Capitolul 60.02- Aparare nationala 350
Centrul militar judetean 350
bunuri si servicii 350
6 Capitolul 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala 30
bunuri si servicii 30
7 Capitolul 65.02- Invatamant, total din care: 6.580
7,1 Invatamant primar 5.221
masuri adiacente 0
asistenta sociala – programul  pentru scoli 5.221
7,2 Centrul Jud. de Resurse si Asistenta Educationala 263
cheltuieli de personal 47
bunuri si servicii 216
7,3 Scoala speciala nr. 1 Calarasi 1.069
cheltuieli de personal
bunuri si servicii 453
burse 196
drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale 420
7,4 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 27
transferuri – actiuni scolare (olimpiade si concursuri judetene) 0
drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale CJ 0
transport abonamente gratuite elevi 27
8 cap. 66,02- Sanatate, total din care: 3.072
  cheltuieli sanitare  
transferuri pt. chelt. functionare – total 3.072
SJU
transferuri pt. chelt. functionare 1.750
TBC
transferuri pt. chelt. functionare 700
Sapunari
transferuri pt. chelt. functionare 622
9 Capitolul 67.02 – Cultura, total din care: 17.865
9,1 Biblioteca Judeteana, 2.448
cheltuieli de personal 1.740
bunuri si servicii 708
9,2 Muzeul Judetean 2.397
transferuri  2.397
9,3 Centrul Cultural Judetean 3.810
transferuri  3.810
9,4 Alte actiuni de cultura si sport 2.600
cotizatii sport 2.600
9,5 Asociatii si fundatii 300
 proiecte asociatii si fundatii actiuni tineret, asist. soc 300
9,6 Servicii religioase 4.900
contributii salarizare personal neclerical 3.900
sustinere lacasuri de cult 1.000
9,7 Rambursari de credite 1.410
rambursare  credit 1.410
alte cheltuieli
10 Capitolul 68.02 – Asistenta sociala, total din care: 47.010
10,1 Centrul de Asistenta Medico-Sociala 2.443
transferuri  intre institutii publice 2.443
10,2 Directia Gen. de Asist. Sociala si Prot.Drepturilor Copilului 44.567
cheltuieli de personal 36.567
bunuri si servicii 8.000
persoane cu handicap
despagubiri 785
11 Cap. 80,02 0
mat sanitare
restituiri din anii precedenti
12 Capitolul 84.02-drumuri si poduri 11.027
bunuri si servicii 10.000
rambursare  credit 1.027
13 Cap. 87,02 -Directia de Patrimoniu 1.440
transferuri  1.440
14 Restituiri din anii precedenti 0
II CHELTUIELI DE DEZVOLTARE 55.293
  Program de investitii, conform anexa , din care: 55.293
1 cap. 51,02 – Aparat propriu 10.027
  proiecte 3.946
  chelt. de capital 6.081
2 cap. 54,02 659
  Directia Judeteana pt. Evidenta Persoanelor 5
  chelt. de capital 5
  Cotizatii ADI 654
  OMEPTA 0
3 Cap. 87,02 -Directia de Patrimoniu 44
  transferuri pt. chelt. dezvoltare 44
4 cap. 66,02 – spitale 7.711
  aparat propriu proiecte 720
  cheltuieli de capital 4.227
  transferuri 2.764
  SJU
  transferuri pt. chelt. dezvoltare 2.500
  TBC
  transferuri pt. chelt. dezvoltare 124
  Sapunari
  transferuri pt. chelt. dezvoltare 140
5 cap. 68,02 1.968
  DGASPC =- proiect 1.620
  CAMS – transferuri de capital 163
  aparat propriu 185
6 cap. 65,02 112
  aparat propriu 5
  CJRAE – chelt de capital 69
  Scoala speciala -chelt. de capital 20
  proiecte 18
7 cap. 67,02 782
  Aparat propriu 20
  Biblioteca judeteana – chelt. de capital 10
  Centrul Cultural – chelt. de capital 240
  Muzeul judetean – chelt. de capital 512
  chelt. de capital 20
  proiecte 492
8 Cap. 70,02 55
9 cap. 74,02 169
10 cap. 84,02 33.766
  proiecte 13.167
cheltuieli de capital PNDL 15.212
chelt de capital 5.387

Directia Tehnica din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Calarasi, prin Memoriul nr. 5783 /06.04.2021, fundamenteaza necesitatea inscrierii in  Programul de dezvoltare pe anul 2021 finanțat bugetul propriu și excedentul bugetar existent la 31.12.2020, a urmatoarele proiecte de investiii:                                                                       

Autorități publice

A – Investiții în continuare

La poziția ” Rețele tehnico-edilitare(alimentare cu apa, canalizare, gaze naturale, electrice) si circuite carosabile, pietonale, amenajare spatii verzi pentru Locuințe de serviciu (ANL) – B-dul Nicolae Titulescu nr.1 bis, Municipiul Calarasi –  execuție lucrări, asistență tehnică, servicii SSM,  taxe avize, comisioane, Cofinanțare racord electric, inclusiv cheltuieli diverse și neprevăzute”, se propune suma de 710 mii lei. Aceasta este necesară pentru decontarea Proiectului tehnic, a documentației de autorizare, execuție lucrări, asistență tehnică, servicii SSM, comisioane legale precum și cheltuieli diverse și neprevăzute, dacă e cazul. Valoarea totala aprobată  – 867.967,91 lei, inclusiv TVA, din care C+M – 615.740,14 lei, inclusiv TVA. Durata de execuție – 2 luni pentru faza PT+DTAC și 6 luni pentru execuție – investiție multianuală. Stadiul actual – pregătire documentație pentru obținerea Autorizației de construire.

La poziția ” Reabilitare, modernizare clădire sediu C.J. Călărași – execuție lucrări, asistență tehnică, servicii SSM, inclusiv cheltuieli diverse și neprevăzute” – investiție multianuala, se propune alocarea sumei de 1.587 mii lei. Aceasta este necesară pentru execuție lucrări, asistență tehnică, servicii SSM și comisioane legale. Valoarea totala aprobată  – 7.071.501,53 lei, inclusiv TVA, din care C+M – 4.887.553,72 lei, inclusiv TVA. Durata de execuție – 24 luni – investiție multianuală. Stadiul actual – execuție lucrări. Termen de finalizare – septembrie 2022.

C – Alte cheltuieli de investiții

La poziția ”Documentații cadastrale”, se propune alocarea sumei de 100 mii lei. Aceasta este necesară pentru poduri aflate în patrimoniul județului Călărași, care nu au documentații cadastrale. Poziția a fost solicitată de Direcția Economică – Compartiment Patrimoniu, prin adresa nr. 18334/18.12.2020.

La poziția Dotări independente aparat propriu, se propune alocarea sumei de 375 mii lei, după cum urmează:

-Echipamente și licențe solicitate de Compartimentul IT, prin adresa 19460/04.12.2020

 • Multifuncțională A4 – 1 buc – 4 mii lei – pentru secretariat Vicepreședinte;
 • Sistem de conferințe pentru sala de ședință de la demisol din cadrul J. Călărași – 1 buc – 175 mii lei;
 • Sistem pentru traducere simultana pentru sala de ședință de la demisol din cadrul C.J. Călărași – 1 buc – 76 mii lei;
 • Reînnoire licență BitDefender gravity zone – valabilitate 1 an (12 vs virtual machine+58) – 1 pachet – 10 mii lei
 • Reînnoire licență Cpanel/vhm vps + licență cloud linux – valabilitate 1 an – 1 buc – 4 mii lei
 • Licență certificat SSL de tip willcard – valabilitate 1 an – 1 buc – 1 mii lei

-Mobilier

 • Mobilier pentru oficiu sala ședințe etaj 2 -1 ansamblu – 35 mii lei, solicitat de Serviciul administrativ, pentru echiparea spațiului reabilitat cu destinație de oficiu, lângă sala de ședințe de la etajul 2, foaier Centrul Cultural;

-Echipamente Centrală Termică S.J.U. Călărași

 • Coș de fum din inox, inclusiv montaj la Centrala Termica de la S.J.U. Călărași – 1 buc – 70 mii lei, necesar întrucât coșurile din zidărie existente sunt degradate, se pot prăbuși în perioada demarării lucrărilor de compactare la corpul nou de spital și au fost prevăzute a fi demolate

Capitolul 66.02 – Sănătate

A – Investiții în continuare

La poziția ”Modernizare, reabilitare etaj 3 corp A cu scările aferente corp A (scara1 – etajele 2-4; scara 2 – etajele P-4) + corp B etajele 1-5, cu scara aferenta corp B etajele P-5-SJU Călărași, execuție lucrări, inclusiv asistenta tehnica, servicii SSM, comisioane”, se propune alocarea sumei de  2.170 mii lei. Aceasta este necesară pentru lucrările de execuție, asistență tehnică, servicii SSM și comisioane. Investiție multianuală – 24 luni. Valoare totală 5.823.228,14 lei, inclusiv TVA, din care C+M – 4.153.401,40 lei, inclusiv TVA. Stadiul actual – execuție lucrări. Termen de finalizare – octombrie 2021.

La poziția ”Modernizare, reabilitare demisol corp C – SJU – Călărași, asistență tehnică, taxe”,  se propune alocarea sumei de  8 mii lei. Aceasta este necesară pentru plata asistenței tehnice din partea Proiectantului, suma reprezentând parte din cofinanțarea suportată de C.J. Călărași. Lucrările de execuție se vor derula prin Compania Națională de Investiții (obiectivul de investiții este cuprins în Lista sinteză a obiectivelor de investiții din cadrul Subprogramului ”Unități sanitare din mediul urban”, conform Ordinului MDRAPFE 5667/11.08.2017 privind modificarea, completarea și înlocuirea Anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1828/2016 pentru aprobarea Listei-sinteză a obiectivelor de investiții din cadrul Subprogramului ”Unități sanitare din mediul urban”). Stadiul actual – execuție lucrări, cu finalizare în 2021.

La poziția ”Instalații de gaze medicinale (oxigen, aer comprimat si vacuum), corp A și B – Etaj 3 corp A – execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică, taxe, comisioane”, se propune alocarea sumei de  50 mii lei. Aceasta este necesară pentru asigurarea alimentării cu gaze medicinale a etajului 3 din corpul A, care în prezent este în proces de reabilitare, modernizare. Proiectul tehnic de „Instalații de gaze medicinale pentru corpurile A și B” a fost elaborat cu ocazia demarării lucrărilor de reabilitare, modernizare pe corpurile A și B, respectiv etajele 2 și 4, lucrările pe etajul 3 din corpul A, fiind etapa finală. Etajul 1 (aparținând Ambulatoriului) și Parterul din corpul A, nu necesită instalații de gaze medicinale.

La poziția ”Demolare Gospodărie de apa, demontare si remontare rețele exterioare, demontare si relocare chiller, existente pe amplasamentul corpului nou de spital – execuție lucrări, asistenta tehnica, servicii SSM, comisioane, taxe, inclusiv cheltuieli diverse și neprevăzute”, se propune alocarea sumei de 1.412 mii lei. Aceasta este necesară pentru decontarea lucrărilor de execuție, asistență tehnică, servicii SSM, comisioane și eventualelor cheltuieli diverse și neprevăzute. Investiție multianuală – 15 luni. Valoare totală aprobată – 2.053.109,96 lei, inclusiv TVA, din care C+M – 1.648.294,39 lei, inclusiv TVA. Această investiție este asumată față de Compania Națională de Investiții, prin H.C.J. nr. 278/2018 privind etapizarea și finanțarea de către Consiliul Județean Călărași, în cadrul unor investiții separate, a lucrărilor și dotărilor medicale necesare pentru funcționarea corpului de clădire nou propus în cadrul obiectivului de investiții  ”Corp nou DS+P+5E în incinta Spitalului Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași”.  Stadiul actual -lucrări în execuție.

B – Investiții noi

La poziția ”Corp nou clădire în incinta Spitalului Județean de Urgenta Călărași – OB.2 – GOSPODARIA DE APA, STATIE EPURARE, RETELE EXTERIOARE, PT + DE +DTAC, execuție lucrări, asistență tehnică, servicii SSM, taxe, comisioane”,  se propune alocarea sumei de  144 mii lei. Aceasta este necesară pentru plata proiectului tehnic și taxe avize și parțial execuție lucrări. Investiție multianuală 36 luni. Valoare totală aprobată – 3.085.020,33 lei, inclusiv TVA, din care C+M – 1.060.752,69 lei, inclusiv TVA. Această investiție reprezintă obiectul 2 în cadrul  obiectivului ”Corp nou DS+P+5E în incinta Spitalului Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași”. Obiectul 1 – corpul nou de clădire DS+P+5E este finanțat de Compania Națională de Investiții, care în prezent, care în prezent este la faza PT+DDE, urmând ca în luna aprilie să fie demarată execuția de lucrări. Stadiul actual obiect 2 – pregătire documentație pentru lansarea achiziției serviciilor de elaborare DTAC+PT și Asistență tehnică proiectant.

C – Alte cheltuieli de investiții

 

La poziția ”Demolare corp clădire Computer Tomograf, coșuri de fum Centrală Termică, corpuri magazii C7, C13, C8 și șopron metalic, de la S.J.U. Călărași – faza Expertiză Tehnică și Documentație Tehnică pentru Autorizarea Demolării, inclusiv taxe, avize”, se propune alocarea sumei de  50 mii lei. Aceasta este necesară pentru elaborarea documentațiilor tehnice pentru autorizarea demolării corpului de clădire ce adăpostește Computerul Tomograf (parte din clădirea C4), coșurile de fum din zidărie ale Centralei Termice (parte din clădirea C9), corpurile de magazii C7, C8, C13 și șopronul metalic, aflate în incinta S.J.U. Călărași. Demolările sunt impuse de asigurarea accesului și terenului necesar organizării de șantier pentru desfășurarea în bune condiții a lucrărilor la corpul nou de spital și în cazul coșurilor de fum pentru a evita pericolul prăbușirii acestora în timpul lucrărilor de compactare a terenului, acestea fiind într-o stare avansată de degradare.

La poziția ”Modernizare, reabilitare corpuri A + B – Parter + demisol, cu scările aferente corp A (scara 2 – zona demisol) și corp B – (zona demisol), SJU Calarasi, faza PT + DE, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului”, se propune alocarea sumei de  42 mii lei. Aceasta este necesară pentru elaborarea Proiectului Tehnic și a Detaliilor de execuție pentru parterul si demisolul corpului C, în concordanță cu Proiectul Tehnic al Corpului nou de spital care se conectează cu corpul C printr-un corp de legătură. Faza de execuție lucrări se va demara astfel încât să fie asigurate circuitele funcționale ale spitalului.

La poziția ”Spitalul de Pneumoftiziologie Călărași – Expertiza tehnica, Documentație de Avizare Lucrări de Intervenții – Gospodărie de apă și adăpost ALA, inclusiv taxe, avize”, se propune alocarea sumei de  40 mii lei. Aceasta este necesară pentru elaborarea unei Documentații de avizare lucrări intervenții care, în urma unei expertize tehnice, va stabili lucrările necesare pentru eliminarea cauzelor degradărilor semnalate prin adresa nr. 2434/04.12.2020, înregistrată la C.J. Călărași cu nr. 19539/04.12.2020, pentru reabilitarea Gospodăriei de apă și Adăpostului ALA. Buna funcționare a Gospodăriei de apă determină menținerea Autorizației de securitate la incendiu emisă de ISU Călărași  și a Autorizației sanitare de funcționare emisă de DSP Călărași.

La poziția ”Expertiză tehnică pentru corpurile de clădire F, G, H, din incinta S.J.U. Călărași”, se propune alocarea sumei de  40 mii lei. Aceasta este necesară pentru elaborarea unei expertize tehnice solicitate de conducerea S.J.U. Călărași prin adresa nr. 5260/02.03.2021, înregistrată la C.J. Călărași cu nr. 3628/02.03.2021, pentru stabilirea stării tehnice a clădirii în vederea consolidării/reabilitării/ modernizării corpurilor de clădire F,G,H.

Capitolul 68.02 – Asistență socială

C – Alte cheltuieli de investiții

La poziția ”Cumpărare imobil Romtelecom”, se propune alocarea sumei de  10 mii lei. Aceasta este necesară în vederea demarării procedurilor pentru achiziția unui imobil pentru D.G.A.S.P.C. Călărași. Prin adresa nr. 5245/30.03.2021 de la Direcția Economică – Compartiment Patrimoniu, la care este atașată adresa nr. 18174/24.03.2021 de la D.G.A.S.P.C. Călărași, înregistrată la C.J. Călărași cu nr. 4946/24.03.2021 a fost solicitată identificarea unei locații care să asigure spațiile necesare bunei desfășurări a activităţii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași,

Capitolul 84.02 – Transporturi

A – Investiții în continuare

La poziția ”Modernizare, reabilitare DJ 403 de la DN31-Luica-DN4-Șoldanu- Radovanu, km0+000 la km 34+800, Lungime – 33,8 km, PT +execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică, consultanta, servicii SSM, comisioane, taxe, avize (PNDL 2)”, se propune alocarea sumei de  1.349 mii lei. Aceasta este necesară pentru plata cheltuielilor care reprezintă cofinanțarea C.J. Călărași în cadrul contractului de finanțare prin PNDL 2, respectiv proiect tehnic, asistență tehnică, servicii SSM, organizarea de șantier – cheltuieli conexe, comisioane legale. Stadiul actual – execuție lucrări. Ordinul de începere lucrări în data de 05.11.2020, durata de execuție – 20 luni, termen de finalizare – iulie 2020.

La poziția ”Modernizare pod trecere râul Argeș, km 23+000, PT+DE+DTAC, execuție lucrări, inclusiv asistenta tehnica, consultanta si servicii SSM, taxe si cote legale”, se propune alocarea sumei de  4.300 mii lei. Aceasta este necesară pentru decontarea proiectului tehnic, lucrări de execuție (parțial), asistență tehnică, servicii SSM, comisioane legale. Stadiul actual – execuție lucrări. Ordinul de începere lucrări în data de 25.01.2021, durata de execuție – 10 luni, termen de finalizare – noiembrie 2021. Suma totală necesară pentru finalizare este de 6.718 mii lei, în care este inclusă suma alocată de 4.300 mii lei.

La poziția ”Modernizare DJ 411 Chirnogi – Radovanu – Crivăț – lim. Jud. (Hotarele), km 0+000 – km 18+090” – execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică, consultanta, servicii SSM, comisioane, taxe, avize (PNDL 2)”, se propune alocarea sumei de  263 mii lei. Aceasta este necesară pentru plata cheltuielilor care reprezintă cofinanțarea C.J. Călărași în cadrul contractului de finanțare prin PNDL 2, respectiv asistență tehnică, consultanta, servicii SSM, organizarea de șantier – cheltuieli conexe, comisioane legale. Durata de execuție – 24 luni (din care pentru Proiect Tehnic – 3 luni), ordin de începere lucrări de execuție 12.08.2019, finalizare lucrări 12.05.2021.

La poziția “Modernizarea și reabilitarea DJ 211D tronson DN 21(Stefan Voda) – Libertatea – DN3B (Dichiseni), Km 13+500 – Km 41+500,  L=24,57 Km, – execuție lucrări, inclusiv asistenta tehnica, consultanta, servicii SSM, comisioane, taxe, avize (PNDL 2)”, se propune alocarea sumei de  666 mii lei. Aceasta este necesară pentru plata cheltuielilor care reprezintă cofinanțarea C.J. Călărași în cadrul contractului de finanțare prin PNDL 2, respectiv asistență tehnică, consultanta, servicii SSM, organizarea de șantier – cheltuieli conexe, comisioane legale. Durata de execuție – 30 luni, ordin de începere 03.02.2020. Suma alocată este pentru finalizarea lucrărilor în 2021.

C – Alte cheltuieli de investiții

La poziția ”Consultanță tehnică pentru procedura de achiziție publică a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean”, se propune alocarea sumei de  18 mii lei. Aceasta este necesară pentru achiziția serviciului de consultanță pentru achiziția publică a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean, care se supune legislației în domeniul achizițiilor sectoriale. Atașăm Nota de fundamentare nr. 20146//15.12.2020 de la Direcția Tehnică, Compartiment Autoritatea Județeană de Transport.

 1. Bugetul institutiilor finantate din venituri proprii si transferuri din bugetul local

Pentru institutiile subordonate  veniturile si cheltuielile pentru anul 2021 se prezinta echilibrat la valoarea totala de 190.094 mii lei, astfel:

Nr. Denumire indicatori/ordonatori Proiect buget (mii lei)
crt.   2021
1 Capitolul 54.10 – Alte servicii publice generale, din care:
1,1 Directia judeteana pt. evidenta persoanelor,
transferuri  intre institutii publice – functionare 1974
transferuri  intre institutii publice – dezvoltare 5
venituri proprii 200
total venituri 2.179
cheltuieli de personal 1924
bunuri si servicii 250
chelt. de capital 5
total chelt. 2.179
2 Capitolul 66.10 – Sanatate, total din care:
2,1 Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi
Venituri proprii 89160
subventii FUNAS 47000
subventii chelt. Curente 1750
subventii investitii 2500
sume utilizate din excedent
total venituri 140.410
cheltuieli de personal 96.872
bunuri si servicii 40128
alte cheltuieli 650
cheltuieli de capital 2760
total cheltuieli 140.410
2,2 Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi
Venituri proprii 9.465
subventii FUNAS 6200
subventii chelt. curente 700
subventii investitii 124
sume utilizate din excedent pt. functionare 500
total venituri 16.989
cheltuieli de personal 13382
bunuri si servicii 3423
alte cheltuieli 60
chelt. Investitii 124
total cheltuieli 16.989
2,3 Spitalul de Psihiatrie Sapunari
Venituri proprii 9.185
subventii FUNAS 8.280
subventii din bugetul local pt. chelt. curente 622
subventii investitii 140
sume utilizate din excedent 250
total venituri 18.477
cheltuieli de personal 14.888
bunuri si servicii 3369
alte cheltuieli 80
chelt. investitii 140
total cheltuieli 18.477
3 Capitolul 67.10 -Cultura, total din care
3,1 Muzeul Judetean,
transferuri  intre institutii publice pt. functionare 2.397
transferuri pt. dezvoltare 580
Venituri proprii 60
total venituri 3.037
cheltuieli de personal 1.867
bunuri si servicii 590
chelt. investitii 580
total cheltuieli 3.037
3,2 Centrul Judetean de Cultura si Creatie
transferuri  intre institutii publice 3810
transferuri pt. dezvoltare 240
Venituri proprii 180
total venituri 4.230
cheltuieli de personal 2490
bunuri si servicii 1500
chelt. investitii 240
total cheltuieli 4.230
4 Capitolul 68.10-Asistenta sociala, total din care:
  Centrul de Asistenta Medico-Sociala Calarasi
transferuri  intre institutii publice -functionare 2443
transferuri  intre institutii publice -dezvoltare 163
subventii DSP 525
Venituri proprii 125
total venituri 3.256
cheltuieli de personal 2093
bunuri si servicii 1000
chelt. investitii 163
total cheltuieli 3.256
5 Cap. 87,10 Alte cheltuieli
  Directia de Patrimoniu
transferuri  intre institutii publice -functionare 1.440
transferuri  intre institutii publice -dezvoltare 44
Venituri proprii 100
total venituri 1.584
cheltuieli de personal     1300
bunuri si servicii 240
chelt. investitii 44
total cheltuieli                    1.584

 

Bugetul propriu al judetului Calarasi pe anul 2020 se prezinta  astfel:

– anexa nr. 1 si subanele la aceasta  reprezinta veniturile si cheltuielile bugetului local,

– anexa nr. 2 si subanexele la aceasta reprerzinta bugetul institutiilr finantate  integral /partial din venituri proprii su transferuri din bugetul local,

– anexa nr. 3 reprezinta programul de unvestitii pe anul 2020,

– anexa nr. 4 reprezinta programul proiectelor cu finantare europena nerambursabila

    Temeiul legal al măsurilor propuse mai sus îl constituie prevederile art.4  lit.a), c)  si d), ale art.5 alin.(1), (5) si (8), si ale art.6 alin.(1) lit. a) si d) si alin.(13) din Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, prevederile art.4 alin.(1), ale art.5 alin(4), ale art.19 alin.(1), ale art.20 alin.(1) lit. a),i) si j) si ale art.39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art.1 pct.1, pct.3 si pct.4 din Ordonanta de Urgenta nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene si prevederile art. 173 alin. (1) lit.b) si lit. f) si ale alin.(3) lit.a) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (8) lit. b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Călăraşi, prezentul raport va fi supus dezbaterii şi votului consilierilor județeni.