Pe ordinea de zi a consilierilor

7 ani ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Pe ordinea de zi a consilierilor

joi,23.03.2017, ora 16.30, Consiliul local  Călăraşi, este convocat cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 167/22.12.2016 privind aprobarea reorganizării Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Călăraşi.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2017 o locuinţă socială, rămasă definitivă în vederea repartizării.
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 92/24.06.2015 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Călăraşi a unui imobil – teren, în suprafaţă de 448 mp, situat în municipiul Călăraşi, strada Zefirului intersecţie cu strada Nufărului (punctul termic nr. 11).
 4. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit în sarcina terenului în favoarea construcţiilor bloc 8, bloc 9 şi bloc 10 – locuinţe pentru tineri destinate închirierii, situate în municipiul Călăraşi, strada Cornişei, aflate în domeniul privat al statului, în favoarea construcţiilor.
 5. Proiect de hotărâre privindaprobarea Regulamentului pentru ocuparea temporară a domeniului public şi privat în municipiul Călăraşi, desfăşurarea comerţului stradal şi modalitatea de încasare a taxelor aferente ocupării.
 6. Proiect de hotărâre privind finanţarea Serviciului Public Centrale Termice şi Administrarea Fondului Locativ Călăraşi din bugetul local al municipiului Călăraşi.
 7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Călăraşi şi administrarea Consiliului Local Călăraşi în domeniul public al judeţului Călăraşi şi administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, a imobilului situat în municipiul Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 72 – Şcoala nr. 4.
 8. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului – teren în suprafaţă de 20.958 mp, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, cuprins între Braţul Borcea şi pădurea adiacentă DN3.
 9. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi a unui imobil – teren în suprafaţă de 1493 mp, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, cuprins între Braţul Borcea şi pădurea adiacentă DN3, pentru realizarea Proiectului ,,Dezvoltarea zonei turistice Braţul Borcea – Călăraşi”, având ca obiectiv principal dezvoltarea unui port turistic.
 10. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat a activelor fixe corporale – clădiri şi terenuri, aflate în domeniul public al municipiului Călăraşi.
 11. Proiect de hotărâre privindaprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea gestiunii prin încredinţare directă a serviciului regulat de transport public local de călători în municipiul Călărași.
 12. Proiect de hotărâre privindaprobarea modalităţii de atribuire a Serviciului de Transport Public Local de călători în municipiul Călăraşi prin încredinţare directă până la atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin procedura de atribuire licitaţie deschisă/negociere.
 13. Proiect de hotărâre privindaprobarea documentaţiei de gestiune delegată prin încredinţare directă, a serviciului de transport public local de călători în municipiul Călăraşi.
 14. Proiect de hotărâre privindconstituirea comisiei de evaluare a ofertei depuse de către S.C. ALI TRANS COM S.R.L. la procedura de atribuire directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local în municipiul Călărași şi împuternicirea Primarului municipiului Călăraşi să semneze contractul de delegare a gestiunii.
 15. Proiect de hotărâre privindaprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea prin concesiune a serviciului regulat de transport public local de călători în municipiul Călărași.
 16. Proiect de hotărâre privindaprobarea modalităţii de atribuire, gestiune delegată, prin concesiune a Serviciului de Transport Public Local de călători în municipiul Călăraşi.
 17. Proiect de hotărâre privindaprobarea documentaţiei de gestiune delegată prin concesiune, a serviciului de transport public local de călători în municipiul Călăraşi.
 18. Proiect de hotărâre privind concesionarea cu licitaţie publică a imobilului teren, proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în Călăraşi, strada Victor Babeş, nr. 1 bis.
 19. Proiect de hotărâre privind concesionarea cu licitaţie publică a unor suprafeţe de teren arabil aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, situate în extravilanul municipiului Călăraşi, cu destinaţia de izlaz.
 20. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.04.2017 – 30.06.2017.

Diverse.

 

 

Primar,

Daniel Ştefan Drăgulin