Noile criterii aprobate astăzi pt stabilirea ordinii de prioritate la acordarea locuințelor pentru tineri

4 ani ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Noile criterii aprobate astăzi pt stabilirea ordinii de prioritate la acordarea locuințelor pentru tineri

Consiliul local al mun. Călărași a adoptat astăzi 26 aprilie 2017 Proiectul pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Călărași

ANEXA nr. 1

 

CRITERII-pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirieriiîn municipiul Călărași,

 

 1. Criterii de acces la locuinţă:
 2. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste.

    Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.

 1. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în municipiul Călărași .

 

    NOTĂ:

    Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. Restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, precum şi chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile comune. De asemenea, restricţia nu se aplică în situaţia în care titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia deţin, alături de alte persoane, cote-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în condiţiile legii.

 

 1. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în Municipiul Călărași .

 

 1. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

 

    NOTĂ:

    – Lista de priorităţi se stabileşte anual.

    – Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 şi 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită.

 

 1. CRITERII DE IERARHIZARE STABILITE PRIN PUNTAJ :
 2. SITUAȚIA LOCATIVĂ ACTUALĂ

    1.1. Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat ………………     10 puncte

    1.2. Tolerat în spaţiu ……………………………………             7 puncte

    1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat în

    spaţiu): – mp/locatar –

 1. a) mai mare de 15 mp şi până la 18 mp inclusiv ……………… 5 puncte
 2. b) mai mare de 12 mp şi până la 15 mp inclusiv ……………… 7 puncte
 3. c) 8 mp şi până la 12 mp inclusiv ………………………….          9 puncte
 4. d) mai mică de 8 mp ……………………………………… 10 puncte

 

    NOTĂ:

    În cazul celor toleraţi în spaţiu, toată suprafaţa locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluşi şi cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuinţă, dar care locuiesc în acelaşi imobil. În cazul spaţiilor locative închiriate, suprafaţa locativă deţinută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuinţă. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuinţă se va avea în vedere componenţa familiei definită la cap. A pct. 2.

 

 1. STAREA CIVILĂ ACTUALĂ

    2.1. Starea civilă:

 1. a) căsătorit ………………………………………….. ..       10 puncte
 2. b) necăsătorit …………………………………………..                     8 puncte

    2.2. Nr. de persoane în întreţinere:

 1. a) Copii

    – 1 copil ……………………………………………….                              2 puncte

    – 2 copii ……………………………………………….                             3 puncte

    – 3 copii ……………………………………………….                              4 puncte

    – 4 copii ……………………………………………….                             5 puncte

    – > 4 copii ……………………. 5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil

 1. b) alte persoane, indiferent de numărul acestora ……………. 2 puncte

 

 1. STAREA DE SĂNĂTATE ACTUALĂ

  Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus …………….  2 puncte

 1. VECHIMEA CERERII SOLICITANTULUI

    4.1. până la 1 an ………………………………………..              1 punct

    4.2. între 1 şi 2 ani …………………………………….                        3 puncte

    4.3. între 2 şi 3 ani …………………………………….              6 puncte

    4.4. între 3 şi 4 ani …………………………………….                        9 puncte

    4.5. pentru fiecare an peste 4 ani …………………………    4 puncte

 

 1. NIVELUL DE STUDII ȘI /SAU PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

 

5.1. fără studii şi fără pregătire profesională ……………..  5 puncte

    5.2. cu şcoală generală, fără pregătire profesională şi/sau cu

    specializare la locul de muncă …………………………….    8 puncte

    5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu

    specializare la locul de muncă …………………………….   10 puncte

    5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau

    profesionale de specialitate şi/sau prin studii superioare de

    scurtă durată ……………………………………………                        13 puncte

    5.5. cu studii superioare …………………………………                  15 puncte

 

    NOTĂ:

    Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform legii.

 

 1. SITUAȚII LOCATIVE SAU SOCIALE DEOSEBITE

6.1. tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care au

    împlinit 18 ani ………………………………………….                        15 puncte

    6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii ……………….. 10 puncte

    6.3. tineri evacuaţi din case naţionalizate …………………       5 puncte

 

 1. VENITUL MEDIU BRUT LUNAR/ MEMBRU DE FAMILIE:

7.1. mai mic decât salariul minim pe economie ………………. 15 puncte

    7.2. între salariul minim pe economie şi salariul mediu brut pe

    economie ………………………………………………..                          10 puncte

 

    NOTĂ:NOTĂ:

    – Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor de locuinţă care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A de mai sus.

    – În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării locuinţelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanţii a căror situaţie locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcţie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanţii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecţie socială (starea civilă + starea de sănătate actuală).

    – În cazul locuinţelor destinate în mod exclusiv tinerilor specialişti din învăţământ sau sănătate se pot propune şi adopta criterii specifice în suplimentarea celor prevăzute de criteriile-cadru, în condiţiile legii.

 

ANEXA  nr. 2

ACTE JUSTIFICATIVE

pentru  obţinerea uneilocuinţeANL în regim de închiriere în municipiul Călărași,

 

Cererea de locuință se efectuează numai individual și în nume propriu.

Actele pentru obținerea unei locuințe(ANL) în regim de închiriere vor fi cuprinse într-un dosar, după cum urmează :

1.Copie xerox –B.I/C.I– soţ, soţie și copiii;

 1. 2. Copie acte de stare civilă.
 2. Declaratiiautentificate/autentificatăTitularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, – în Municipiul Călărași.

– (Declarație Notarială –Eu, titularul cererii de locuinţă  îmi desfăşor activitatea în localitatea în care sunt amplasate locuinţele – municipiul Călărași și am luat la cunoștință că cererea de obținere a unei locuințe pentru tineri destinate închirierii se efectuează individual și în nume propriu și sunt titularul cererii.Nu realizez alte venituri decât cele declarate  și depuse la dosarul de locuință)

Acte doveditoare: declaraţii autentificate ale titularului cererii şi, după caz, ale soţiei/soţului şi ale celorlalţi membri majori din familia acestuia.

 1. Contractul de închiriere– din fondul locativ privat valabil înregistrat la Direcția Generală a Finanțelor Publice Călărași– la data depunerii solicitării.
 2. 5. Acte doveditoare privind veniturile obţinute.

Venitul mediu BRUT LUNAR / MEMBRU DE FAMILIE:

 • adeverinţă cu venitul BRUT LUNAR venituri de natură salarială;
 • ajutor de șomaj – cupon ajutor șomaj pentru luna anterioară sau adeverință AJOFM;
 • cupon pensie pentru luna anterioară;
 • cupon alocație de stat pentru copiii;
 • cupon ajutor social, sau adeverință că beneficiază de prevederile Legii 416/2001- privind venitul minim garantat;
 • decizie de indemnizație pentru  creșterea și îngrijirea copilului ( în vârstă de până la 2 ani, sau 7 ani pentru copilul bolnav);
 • pensie pentru limită de vârstă (boală, invaliditate, de urmaș, etc);
 • alte venituri obținute în condițiile legii – declarație notarială cu suma acordată sau primită ca pensie de întreținere pentru situația în care nu se poate face dovada realizării veniturilor (nu realizează venituri) ;

Copie – Decizie de suspendare a activității pentru persoanele care se află înindemnizație de creștere copil – după caz;

 1. Copie CERTIFICAT MEDICAL –pentru membru din familia solicitantului care necesită, potrivit legii, însoțitor sau o cameră în plus.
 2. 7. Acte doveditoare privind evacuarea dintr-un imobil retrocedat foştilor proprietari, din care să rezulte că au avut calitatea de chiriaş pe baza unui Contract de închiriere, încheiat cu SPCTAFL Călăraşi.

– Copie hotărâre definitivă de revendicare imobil/adresă emisă de SPCTAFL Călărași / Dispoziție de restituire.Dovada evacuării din locuința retrocedată în baza Legii nr. 112/1995, a Legii nr. 10/2001, sau a Legii nr. 501/2002- dacă este cazul (proces-verbal de evacuare întocmit de un executor judecătoresc sau orice alt document care să ateste faptul că ați părăsit locuința- după caz;

 1. Copii acte de studii (diplome) –Copiaactului de absolvirepentru ultima formă de învățământși/saucalificareabsolvită conform legii; – solicitant;

9.Copiileactelor de identitate ale persoanelormajoreșicopii ale certificatelor de naștere ale tuturorcopiilor care locuiescîmpreună cu familiatitularuluiînacelașiimobil;

 1. -. Schiţă cu evidenţierea suprafeţelorcu domiciliul stabil al solicitantului și familiei acestuia, întocmită de o persoană autorizată.

11Document eliberat de ultima instituție de ocrotiresocialăîn care a fostinstitutionalizat- dupăcaz.

 1. 12. CopiaSentințeijudecatoreștidin care sărezultecă a adoptatunulsaumai multi copii- dupăcaz.

NOTĂ:

Actelejustificative  sedepunprinRegistraturaPrimărieiMunicipiuluiCălărașiiar la data repartizăriilocuințelorpentrutineridestinateînchirierii, solicitanțiiacestorasuntobligațisăreconfirmecriteriile de acces la  locuință conform prevederilorlegaleînvigoare. 

Actele justificative necesare  obținerii unei locuințe ANL în regim de închiriere au la bază prevederile legale:

–   LEGE   Nr. 152 din 15 iulie 1998    *** Republicată – privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

–   HOTĂRÂRE   Nr. 962 din 27 septembrie 2001 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

– HOTĂRÂRE  Nr. 251/2016 din 6 aprilie 2016 – privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

–  Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

–  Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a datelor, precum și alte prevederi legale în vigoare .

Declaraţiile date cu nesinceritate atrag scoaterea din evidenţa Comisiei de Analiză şi Repartizare a dosarului respectiv.

Cu rugămintea de a verifica lunar sau de câte ori este nevoie avizierul Primăriei Municipiului Călărași, sau a site-ului w.w.wprimariacalarasi.ro LOCUINTE FOND LOCATIV pentru eventualele modificări legale care pot surveni.  

 

Relații suplimentare puteți obține pe site-ul www.primariacalarasi.ro LOCUINȚE FOND LOCATIV.

 

 

FP16-03ver. 3

 

 

DomnulePrimar,

 

Subsemnata(ul)…………………………………………………..……..avânddomiciliulstabilîn Localitatea………………………Str………………………..nr…….bl…..scara…….etaj…….ap…….rog prinprezenta a supuneaprobăriiConsiliului Local al MunicipiuluiCălărașiprezentacerereprin care solicit repartizareauneilocuințe (ANL)înregim de închirierecompusă din…….camere.

Înprezentlocuiescînlocalitatea…….……………………..strada………………………nr…… bloc ……scara……etaj……. apartament……înimobilulproprietatea……………………..încalitate de chirias/toleratînspatiu/fărăformelegale.

ACTELE DOVEDITOARE  care  se  prezentă  de titularulcereriipentrurepartizareauneilocuințepentrutineri, destinatăînchirierii:

 

 

 

Actele justificative necesare  obținerii unei locuințe ANL în regim de închiriere au la bază prevederile legale:

–   LEGE   Nr. 152 din 15 iulie 1998    *** Republicată – privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

–   HOTĂRÂRE   Nr. 962 din 27 septembrie 2001 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

– HOTĂRÂRE  Nr. 251/2016 din 6 aprilie 2016 – privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

–  Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

–  Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a datelor, precum și alte prevederi legale în vigoare .

Declaraţiile date cu nesinceritate atrag scoaterea din evidenţa Comisiei de Analiză şi Repartizare a dosarului respectiv.

Cu rugămintea de a verifica lunar sau de câte ori este nevoie avizierul Primăriei Municipiului Călărași, sau a site-ului w.w.wprimariacalarasi.ro LOCUINTE FOND LOCATIV pentru eventualele modificări legale care pot surveni.  

 

Relații suplimentare puteți obține pe site-ul www.primariacalarasi.ro LOCUINȚE FOND LOCATIV.

CĂLĂRAȘI,

Data ……………………..                                                     Semnătura,

FP16-03 ver. 3