Liceul pedagogic Ștefan Bănulescu din Călărași își prezintă oferta educațională

1 an ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Liceul pedagogic Ștefan Bănulescu din Călărași își prezintă oferta educațională

LICEUL PEDAGOGIC  ,,ŞTEFAN BĂNULESCU

CĂLĂRAŞI

Str. Prelungirea Bucuresti nr. 1, cod postal 910048

Tel/fax : 0242/312308

e-mail: st_banulescu@yahoo.com

             www.stefanbanulescu.ro

Director: Prof. Vasilica Puran

Director adjunct: Prof. Petruța Samaru

 

 

CINE SUNTEM ?

 

Liceul Pedagogic “Ştefan Bănulescu” Călăraşi urmăreşte dezvoltarea aptitudinilor şi cultivarea intereselor elevilor, prin promovarea spiritului democratic, a identităţii sociale şi culturale, a diversităţii şi a toleranţei. De asemenea, promovează ideea de şcoală incluzivă, care să ofere şanse egale pentru toţi elevii, urmărind ca aceştia să fie pregătiţi pentru viaţă, într-o societate în permanentă schimbare.

     Şcoala noastră :

 • răspunde cerinţelor mediului cultural, social şi economic, oferind o educaţie orientată spre viitor, având ca fundament valori precum profesionalismul, perseverenţa, integritatea şi responsabilitatea.
 • crează un climat de muncă stimulativ, urmărește aplicarea corectă a politicilor educaţionale, prin promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil, în vederea dezvoltării individuale a fiecărui tânăr beneficiar al sistemului educaţional, astfel încât să dea sens încrederii şi aspiraţiilor sale.

 

Viziunea școlii: Educaţia pentru calitate, eficienţă şi interes pentru valorile umanitare, performanță în actul didactic, centrat pe elev, având la bază competenţele educaţionale cerute de documentele oficiale din România şi din UE.

 

 Într-un cadru şcolar stimulativ se desfăşoară proiecte şi programe educaţionale destinate tuturor elevilor interesaţi de formarea personală şi profesională ( în țară sau în afara țării), de educaţia de-a lungul întregii vieţi (lifelong learning), racordându-ne la exigenţele şcolii europene actuale.

În vederea realizării acestei viziuni,

 

Misiunea scolii este:  Promovarea principiilor unui management de calitate,  realizarea un climat educaţional incluziv, respectarea principiului egalizării şanselor în scopul integrării şcolare şi al dezvoltării personale a elevilor nostri.

Obiectivele scolii :

                – valorificarea deplină a culturii, pentru integrarea absolventilor in diferite forme de organizare a învatamantului liceal si profesional;

                – diversificarea ofertei scolare, astfel încât fiecare elev, prin curriculum la decizia scolii, curriculum în dezvoltare locală – sa identifice un domeniu pentru valorizarea abilităților proprii;

                –   aplicarea cunoștintelor dobândite la conditiile economiei de piață.

 

CE OFERIM ?

În contextul unei societăţi dinamice în care adaptabilitatea la schimbare este caracteristica indispensabilă reuşitei în plan profesional şi social, Liceul Pedagogic “Ştefan Bănulescu” oferă elevilor din municipiul şi judeţul Călăraşi accesul la educaţie, în mod echitabil, în scopul atingerii performanţei individuale şi colective prin formarea unor cetăţeni activi şi responsabili, educaţi în spirit de echipă şi toleranţă, care să fie capabili să înveţe pe tot parcursul vieţii pentru construirea unei cariere adaptabile la cerinţele pieţei muncii.

 • MATERIALE
 • Internatul scolar şi cantina oferă posibilităţi de cazare si de servire a  mesei pentru un număr  115  
 • Sălile de clasă si laboratoarele sunt dotate cu mobilier modern şi mijloace didactice specifice fiecărei specializări astfel: laborator de informatică, laborator chimie, laborator de fizică,  laborator de  biologie, matematică, pedagogie/psihologie, limba şi literatura română, limba engleză/franceză, laborator pentru consiliere si orientare în carieră, laborator industrie alimentară, firmă de exercitiu  ,s.a.

 

 • Pentru practica de specialitate scoala dispune de Atelier  Panificaţie  şi Patiserie, Laborator Gastronomie, camera de hotel, bar.
 • Pentru dezvoltarea aptitudinilor artistice scoala dispune de Atelier Arte Plastice si Muzică

 

 • Biblioteca scolară dispune de sală de lectură si cabinet de documentare si informare (CDI).
 • La nivelul Liceului Pedagogic « Stefan Banulescu » functionează un cabinet de consiliere si orientare scolară care asigură în permanentă consilierea elevilor , parintilor,cadrelor didactice.
 • Pentru orele de educatie fizică scoala are sală dotată cu aparatură fitness si teren de sport.
 • La parterul Internatului scolar functionează un cabinet medical, utilat si aprovizionat permanent cu medicamente necesare acordării primului ajutor.
 • Amfiteatrul este dotat cu instrumente muzicale necesare pentru derularea orelor de muzică .

 

 • UMANE

Liceul Pedagogic ,,Ștefan Bănulescu” dispune de cadre didactice titulare, gradul I, cu o bună pregătire metodică si de specialitate, care asigură formarea și pregătirea personalității tinerelor generații și pregătirea lor profesională în cadrul instituției  de învățământ.

 

 • FINANCIARE

Scoala beneficiază de resurse financiare alocate prin Hotărârile Consiliului local Călărași, autofinanțare si resurse financiare atrase prin proiectele pe care le derulează.

 

PROIECTE ŞI PROGRAME  DERULATE  ÎN ŞCOALĂ IN PERIOADA 2017 – 2019


 1. Clubul KIWANIS  

 

             Clubul KIWANIS Calarasi functioneaza ca o Asociatie cu personaliltate juridică, non profit, apolitică si independentă. Membrii Asociatiei au un scop comun si anume înbunățățirea calității vieții copiilor si încurajarea relațiilor interumane, sprijinirea copiilor aflați în dificultate sau a celor cu calități deosebite.

 

 • Din activitățile Clubului:

                                

                        


 1. Proiect derulat în cadrul Programului INTERREG V-A ROMÂNIA – BULGARIA -188

Liceul Pedagogic Ștefan Bănulescu, alături de Asociația Eurointegra din Bulgaria, Colegiul Național ”Barbu Știrbei”,Colegiul Economic Calarași din România și Liceul de matematică și științele naturii “Sv. Kliment Ohridski” Silistra, Bulgaria implementează proiectul “Collective Education” în cadrul Programului INTERREG V-A ROMÂNIA-BULGARIA, Axa prioritară 5- ”O regiune eficientă”.

Proiectul se  implementează in perioada 2017- 2019 si are o valoarea totală de 1.371,878,38  Euro si  propune o abordare comună pentru cursurile de consiliere și orientare  prin implicarea instituțiilor/organizațiilor relevante din România și Bulgaria.

 

    În cadrul proiectului s-au echipat 5 cabinete cu table interactive, 60 echipamente IT, 2 video proiectoare, 4 aparate de aer conditionat, mobilier complet pentru 2 cabinete. De asemenea 3 clase vor fi adaptate și echipate pentru platforma e-learning, platforma care va face lecțiile de dirigenție mai atractive și adaptate la noua tehnologie.

     Platforma de învățare va conecta parteneri, profesori, elevi  și va oferi tuturor celor implicați o sursă de informație și o colecție digitală de documente relevante în domeniul educației.  În aceste clase se vor desfășura module educaționale:

    Imagini din cadrul Workshop-urilor Educație preventivă (droguri, alcool și tutun)si Educație pentru siguranța rutieră                  

 

 1. Proiectul privind învățământul secundar (ROSE) Schema de granturi pentru licee

 

Obiectivul general al acestui proiect este stimularea interesului pentru învățare, creșterea performanței școlare, facilitarea tranziției de la liceu către învățămâtul terțiar a minim 150 elevi/an, prin programe de pregătire remedială.

 

Beneficiarii direcți ai acestui proiect sunt elevi din clasa IX până  în clasa a XII-a, cu vârste cuprinse între 14-19 ani și cu următorul statut social:

 • elevi proveniţi din mediul rural
 • elevi din familii cu venituri mici
 • elevi cu unul sau ambii părinţi plecaţi în străinătate

 

Beneficiarii indirecți cadre didactice, părinți, agenți economici
Activități derulate:

 1. Activități pedagogice și de sprijin

I.1. Pregătire pentru Bacalaureat „Șansă pentru reușită” la 5 discipline (limba română, matematică, psihologie, biologie, geografie)

I.2 Activități de tip dezbatere și dobândire a tehnicilor de construcție a discursului argumentativ „De la idee la expresie”

Activitățile se desfășoară în sesiuni de 2 ore cu grupe de 15 elevi.

I.3 Consiliere școlară și educațională – „Decid pentru viitorul meu”

 1. Activități extracurriculare –organizarea a două excursii de documentare „Pe urmele marilor clasici” si 4 excursii de orientare in carieră în fiecare an de proiect, pentru 50 de elevi/an

      III. Activități de dotare cu echipamente IT.

 

 1. PROGRAM PENTRU PREGATIREA PRACTICĂ A ELEVILOR DE LA PROFILUL SERVICII

 

               Parteneriatul cu Human Resources AGENCY EUROPE 3000  a fost demarat din anul 2013 în vederea participării elevilor interesati să participe la Proiectul ,, FORMARE DE RESURSE UMANE PENTRU VIITOR”

Un parteneriat al cărui obiectiv este promovarea  și diseminarea culturii și ecogastronomiei italiene pentru a îmbunătăți educatia elevilor care sunt deja în clase cu profil  de alimentatie publică și turism si sunt interesati să dobândească experiență în ceea ce reprezintă afacerile turistice italiene.

Scoala va selecta elevii care au cunoștințe de bază si sunt  doritori să participe la un stagiu de pregătire menit să faciliteze orientarea în carieră, alternând cunoștințele teoretice cu experiența practică.

Este un proiect educational menit să îmbunătațească abilitățile elevilor participanti, oferindu-le oportunitatea de a dobandi cunoștințe și experiență directă prin activități desfășurate în activitatea turistică și hotelieră italiană.

Stagiul durează 3 luni,activitătile sunt de natură administrativă,birocratică și funcțională.

La sfârșitul stagiului scoala italiană va emite un certificat internațional valid de executare corectă și  participare de succes la acest stagiu.

Elevilor participanți li se asigură decontarea cheltuielilor de cazare și masă în sumă de 400 euro/lună si la întoarcerea în țară, elevii primesc 1500 euro, contravaloarea celor 3 luni de stagiu.

Proiectul ,, FORMARE DE RESURSE UMANE PENTRU VIITOR”  – promovează întâlniri si schimburi între elevii din scolile din comunitatea europeană si cele din Italia.

Activitatea din cadrul proiectului este recunoscută ca venind în sprijinul creșterii profesionalismului, abilităților lingvistice si a competențelor tehnice dobândite de către elevi în aceste domenii.

Elevii participanti învață despre cultura culinară locală și la întoarcerea în țară reușesc să reproducă cu fidelitate rețetele învățate acolo, tehnica servirii și tot ceea ce este specific domeniului culinar, turistic si hotelier.

 1. COMPETIȚIA INTERNATIONALĂ DE ARTĂ CULINARĂ SI TEHNICA SERVIRII 17 – 23 MARTIE 2019WELLNESS & ZERO WASTE – FOOD & BEVERAGE CONTEST” – o experiență din care nu am avut decât de câștigat.

Desfășurată în Casargo, Regiunea Lombardia, Italia a scos în evidență calități de necontestat în ceea ce privește spiritul de echipă, munca sub presiune, cooperarea și colaborarea între bucătari și ospătari  ca viitori furnizari de servicii de calitate, la viitoarele lor locuri de muncă.

In perioada 17 – 23 martie 2019, 4 elevi de la profilul Servicii, calificarea tehnician în gastronomie , însoțiți de profesorii îndrumători Petronela Blebea și Vasilica Puran au participat la o competiție între 37 echipe, din Italia (Sardinia, Sicilia, Campania) , Ungaria, Bulgaria, Polonia, Franța, Lituania, Slovacia, Danemarca, Moldova, Ucraina, Rusia si U.S.A.

Concursul a constat într-o probă de pregătire a unui meniu complet în bucătăria organizatorilor (Centrul de Formare Profesională Casargo)  realizat de elevii Stanciu Ștefan Eduardo și Cristea Ionuț, meniu care a fost servit de către elevii ospătari, Iancu Vladuț Georgian și Săndulescu Andrei respectând rigurozitățile de servire și mess-en-place.

 

Atât tehnica de realizare a meniului, de prezentare a dishurilor și interacționarea cu potențialii clienți în timpul servirii s-a realizat în limba engleză și a fost monitorizată de Comisia de jurizare. Desfășurarea probelor a fost filmată și difuzată live pe site-ul organizatorilor competiției si este postată pe youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=UCIsNcIpbOk&feature=share

La finalul  concursului eforturile elevilor și profesorilor Liceului  Pedagogic Ștefan Bănulescu au fost răsplatite cu Premiul I – un frumos Trofeu pe echipă, cu satisfacția că nivelul cunoștințelor de limba engleză și practica de specialitate desfășurată în școală și la nivelul agenților economici colaboratori ( Dall Class, Călărași) au contribuit la aceasta reușită, dar mai cu seamă cu motivația că suntem abia la început în dorința noastră de a forma elevi bine pregătiți care să fie aceptați cu ușurință pe piața muncii națională și internațională.

 

 1. PROGRAMUL ,,ECO ŞCOALĂ” :

 

Scop :

 • Educarea tinerilor în domeniul Resurse Naturale si Protecţia Calitatii Mediului prin punerea în practica a ideilor şi conceptelor însuşite la diverse discipline;
 • Reciclarea deşeurilor , valorificarea acestora şi diminuarea risipei;
 • Îmbunătăţirea calităţii mediului în şcoală , vecinătate şi oraş;
 • Extinderea acţiunilor ecologice in afara şcolii;
 • Conştientizarea opiniei publice asupra impactului acumulării deşeurilor cu consecinţe asupra vieţii.

Înscris în Programul Internaţional ,,Eco-Şcoala” încă din anul 1999 şi perseverând an  de an, Colegiul ,,Ştefan Bănulescu” a reuşit să-şi menţină până în prezent distincţia ,,Steagul Verde”  obţinută în 2002  şi reînnnoită în 2005, 2007, 2009,  2011, 2013, 2015, 2017.

Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie si Foundation for Environmental Education a acordat DIPLOMĂ DE MERIT echipei de elevi și profesori de la școala noastră pentru o colaborare durabilă și contribuția de marcă la dezvoltarea Programului Internațional Eco – Schools, prin mobilizarea elevilor, tinerilor și comunității locale la formarea unor comportamente responsabile față de mediul înconjurător.

 

De asemenea, a apreciat școala pentru implicarea de excepție la dezvoltarea educației pentru mediu în comunitatea școlară, locală și națională, prin participarea cu succes la proiectele educative promovate și obținerea de 7 ori a simbolului dezvoltării durabile – STEAGUL VERDE.

 

LOCUL I –  pentru rezultatele  obținute în cadrul Concursului Național „Valorificând  deșeurile, salvăm mediul și sănătatea noastră”, ediția 2017-2018 si  International Eco-Schools Merit Certificat, in The Schools Year 2017-2020

 

 1. CONCURSUL INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINAR ”EuRO AMBASADORI PENTRU VIITORUL TERREI” Ediția a X- a, organizat in 31 mai – 2 iunie 2019 la Liceul Pedagogic Stefan Banulescu,Călărași, România – cu următoarele secțiuni:

 

Secțiunea 1 –  Pedagogie:  Fără educație visurile dispar! – Strategii didactice interactive în învățământul primar

Secțiunea 2 – Creație literar – artistică:  „ FLORILE CÂMPIEI”

Secțiunea 3 – Creație plastică și fotografie „EXPRIMAREA PRIN ARTĂ”

Sectiunea 4 –Interpretare muzică instrumentală si vocală “SUNETUL MUZICII”

Secțiunea 5 – GastronomieGUSTOS SI SĂNĂTOSAbilități practice în bucătărie

Secțiunea 6 – Educație antreprenorială ,,CEA MAI BUNĂ IDEE ANTREPRENORIALĂ”.

Secțiunea 3 – Creație plastică și fotografie „EXPRIMAREA PRIN ARTĂ”

      

Lansarea cărții „Până se coc cireșele” a profesoarei de Limba engleză, Petronela Blebea

   

 Sectiunea 4 –Interpretare muzică instrumentală  si vocală “SUNETUL MUZICII”

  

 

Secțiunea 5 – GastronomieGUSTOS SI SĂNĂTOSAbilități practice în bucătărie

 Premierea câștigătorilor

 

     REZULTATE LA CONCURSURI SI OLIMPIADE SCOLARE

 

   

 • Olimpiada Pedagogie si Psihologie – faza judeteana

– Premiul I –  disciplina  „Managementul clasei de elevi ”-   COMAN SILVICA – PETRONELA ( XIA)

              – Premiul  III  – disciplina  „Psihopedagogie Specială- AXENTUȚĂ IONUȚ – DANIEL (XII B) Prof. coord. MOISESCU VIORICA

 • Olimpiada de limba și literatura română, elevii coordonați de prof. SAMARU PETRUȚA

               – Premiul II –  BRÎNDUȘOIU IONELA CRISTINA , XII B,

                Premiul III – ȘUȚU CĂTĂLINA MIRUNA OANA , XII B

 

 • Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață”, etapa județeană,

                – Mențiune –  AXENTUȚĂ IONUȚ DANIEL, clasa a XII-a B

 

 • Olimpiada de argumentare, dezbatere şi gândire critică „Tinerii dezbat”, etapa județeană, coord. ALECU CĂTĂLINA
 • Premiul I – COMAN SILVICA, COJOCARU OANA , CIOROIANU ALEXANDRA

 

 • Concursul Internațional „EuRO Ambasadori pentru Viitorul Terrei”editia a IX-a si a X-a
 • Premiul I – STROIE FLORENTINA – sectiunea Educatie Antreprenorială – prof. coord. PURAN VASILICA
 • Premiul I – sectiunea Pedagogie –echipajul Liceului Pedagogic Stefan Banulescu , prof. coordonator CARAION MARIA RALUCA
 • Premiul I – sectiunea Gastronomie echipajul Liceului Pedagogic Stefan Banulescu , prof. coordonator ȘERBAN LAURA
 • Premiul I – ELEV SPĂTAR MARIN – sectiunea Arte plastice , prof. coordinator SILVIU IOAN SOARE

 

–     Premiul ICÎMPEANU ROXANA, clasa a IX-a Arte– Concurs National de Educatie ecologică si protectia

                        mediului”O lume mai curată, o lume mai bună”, ed. a XI-a ,octombrie 2018,Fălticeni, jud. Suceava-

                        prof. coordonator PURAN VASILICA

Premiul I   –  VELICU ALEXANDRA , TOADER IONUȚ CĂTĂLIN – secțiunea  Proiecte eco,  coord.prof. SAMARU PETRUȚA

Premiul  I – TUDOR ANGELICA, DAVID FLORENTINA-  secțiunea  EXPO-ECO , prof. coordonator RADU  FILOFTEIA

Premiul  I – BANCIU ALEXANDRU – secțiunea  FOTOGRAFIE,  prof. coordonator RADU FILOFTEIA

Premiul  I –   CHIRU ELENA,TUDOR GEORGIANA ȘI IANCU VLĂDUȚ  – secțiunea EXPO MASTER-CHEF , prof. coordonator ȘERBAN LAURA

Premiul  I – Balhui Mirela, Buzoianu Nicoleta –  secțiunea Eco turism ,prof. coordonator  Frangu Viorica

Premiul II  –  SĂNDULESCU ANDREI  și TRIFAN RĂZVAN – secțiunea  EXPO MASTER –CHEF , prof.   coordonator  FRANGU VIORICA

Premiul III –– BĂDIȚESCU IULIAN ,  clasa a IX Arte,  prof. coord. BÎRJOVEANU IRINA

Mentiune – BANCIU ALEXANDRU și TUDOR ANGELICA cls IX E, prof. coordonator RADU FILOFTEIA

 • Premiul I – CAMPEANU ROXANA, BADITESCU GEORGE, sectiunea REVISTA- VASILICA PURAN

 

 • Concursul Interdisciplinar „Știința te învață”, coordonator prof. SAMARU PETRUȚA

Premiul I – BARBU ALEXANDRA, BĂJENARU GABRIELA ELENA

– Mențiune – CHIRU NELIA DANIELA, MINEA GEORGIANA

 

 • Concursul regional Necuvintele, ediția IV, octombrie 2017, Târgoviște, prof. coord. BÎRJOVEANU IRINA

               – Premiul II – secțiunea semn de carte – CRISTEA IONUȚ STĂNEL

– Premiul II – pentru creație literară – SPIRIDON ANDRA COSMINA

 

 • Atelier de Inovare și Creativitate MaST :

-Locul III – TOADER IONUȚ CĂTĂLIN, BARBU CRISTINEL, „Aspirator portabil” și GHIONOIU MIHAELA, PRIPICI IOSEFINA, SOLZARU MIHAELA,clasa XI B-„Creșterea cristalelor”, prof. coordonator ION MIHAELA

 

 • Concursul internațional „Nostalgii de toamnă”2018- VASILICA PURAN

Premiul I -CRISTEA IONUȚ  proiect de mediu

– Premiul I – CRISTEA IONUȚ   – grafică

 

 • Concursul Național „COPILUL ȘI NATURA”CAEN 2018, anexa VIII, poz.117– prof.VASILICA PURAN

Premiul I pentru Echipajul PESCĂRAȘUL ALBASTRU – Proiecte de mediu;

 

 • Concursul Regional de Educație pentru Mediu „Cărări Vrâncene” 2018VASILICA PURAN

– Premiul I – STANCIU ȘTEFAN EDUARD ȘI RADU OANA VALENTINA  – proiect de mediu;

Premiul I  – CRISTEA IONUȚ  – desen;

Premiul I – CRISTEA IONUȚ  – foto;

 

 • Concursul internațional „COPII, SALVAȚI PLANETA ALBASTRĂ!”Moreni, Romania,2018

Coordonator prof.VASILICA PURAN

 

PREMIUL I – BADITESCU GEORGE IULIAN si MITRAN FLORIN- secțiunea 3 -PROIECTE;

PREMIUL II – STANCIU STEFAN EDUARDO, CRISTEA IONUTsectiunea 2-PAG. WEB

 

 • „Ziua Mondială a Apei”2018 coordonator VASILICA PURAN

 

-Premiul I – BĂDIȚESCU IULIAN –  desen 

-Premiul II – CÎMPEANU ROXANA (clasa a IX-a Arte) –  foto

-Premiul II – BICA CRISTINA (clasa a IX-a Arte) – foto

-Premiul  III – MITRAN FLORIN (clasa a IX-a Arte) – foto

-Premiu Special – CRISTEA IONUȚ  (clasa a  XI-a D) – desen

 

 • „Ziua Mondială a Apei”2019 coord. SILVIU SOARE, ANA-AMELIA DINCA,VASILICA PURAN

 

 • PREMIUL SPECIAL – SPATAR MARIAN , calasa a IX-a Arte – Expozitie personală Artă Plastică

 

 • Concursul „Mesajul meu antidrog”
 • Locul I – CRISTEA IONUȚ  –  etapa județeană -coord. LAURA SERBAN,VASILICA PURAN
 • Locul II – CRISTEA IONUȚ  –    etapa natională -prof. coord. LAURA SERBAN,VASILICA PURAN

 

 • „SĂRBĂTOAREA PRIMĂVERII” Călărași , 2018
 • Premiul I – CONSTANTIN GEORGE LUCIAN – clasa a IX-a Muzică instrumentală. VASILICA PURAN

 

 • „SĂRBĂTOAREA PRIMĂVERII” Călărași , 2019
 • Diplomă de participare – MIHALACHE ALINA- clasa a IX-a Muzică/canto

 

 • Concursul National ION BARBU – DAN BARBILIAN Ediția a XXIII –a

– prof. coordonator CARAION MARIA   RALUCA

         LOCUL I  –   PĂSĂRICĂ GEANINA – clasa a X-a

                LOCUL II PETRE IULIANA – clasa a IX 

                MENȚIUNE PROCA CRISTINA clasa a X-a

 • Concursul„Sanitarii Pricepuți
 • Premiul I etapa judeteana 2018 – clasa a X-a A, prof. coord. GARABEDIAN CLAUDIA
 • Participare la faza natională

 

 • Premiul II etapa judeteana 2019 – clasa a X-a A, prof. coord. GARABEDIAN CLAUDIA

 

                                ANUL ȘCOLAR  2019 – 2020

 

INVATAMANT LICEAL DE  ZI:

 

Clasa a IX-a liceu:

 • FILIERA VOCAŢIONALĂ – Profil : PEDAGOGIC

Specializare: Învăţător – educatoare – 2 clase/56 elevi       

               

ARTE PLASTICE SI MUZICĂ

 • Profil : Arte vizuale

Specializare: Tehnician pentru tehnici artistice – ½ clasă/ 14 elevi

 • Profil: Muzică

Specializare : Instrumentist /canto – ½ clasă/ 14 elevi

 

 FILIERA TEHNOLOGICĂ

 

 • Invățământ liceal de zi

 

Domeniul: TURISM ȘI ALIMENTAȚIE

Specializare: Tehnician în  turism: 1 clasă/28 elevi

 

 • ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE 3 ANI
 • Specializare: Brutar – patiser – preparator produse făinoase 1 clasă/ 28 elevi
 • Specializare: Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie publică – 1 clasă/28 elevi

 Programul „A doua șansă”

 

Domeniul Industrie alimentară

Calificarea:  Lucrător în morărit şi panificaţi –   1 clasă/ 15 elevi

   

LICEUL PEDAGOGIC,,ȘTEFAN BĂNULESCU”, CĂLĂRAȘI răspunde cerințelor de dezvoltare socială și profesională a tinerilor și adulților din zonă, oferind o formare profesională de calitate, promovând norme și idealuri ce vizează cultivarea respectului față de valori precum democrație, libertate, adevăr, respect față de instituții și semeni.