Firmele românilor se îndreaptă spre faliment. Guvernul a adus în loc de bunăstare…sărăcia

o lună ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Firmele românilor se îndreaptă spre faliment. Guvernul a adus în loc de bunăstare…sărăcia
Conform ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 90 din 27 octombrie 2023 ordonatorii de credite ai autorităților și instituțiilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, nu pot încheia angajamente legale pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la următoarele articole de cheltuieli bugetare:
a) „Bunuri și servicii“ pentru alineatul „Furnituri de birou“;
b) Reparații curente;
c) Bunuri de natura obiectelor de inventar;
d) Cărți, publicații și materiale documentare;
e) Consultanță și expertiză;
f) Pregătire profesională;
g) Studii și cercetări;
h) Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere;
i) Alte cheltuieli, cu excepția alineatelor „Chirii“, „Prime de asigurare nonviață“ și „Executarea silită a creanțelor bugetare“;
j) Asociații și fundații, cu excepția angajamentelor ce vizează domeniile „Sănătate“, „Asistență socială“ și finanțarea structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale prevăzute la art. 86 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară prevăzute la art. 10 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Conducătorii autorităților și instituțiilor publice prevăzute la alin. (1) au obligația de a dispune măsurile necesare astfel încât plățile lunare efectuate în perioada noiembrie-decembrie 2023 la titlul de cheltuieli bugetare „Bunuri și servicii“ să fie cel mult la nivelul mediei plăților efectuate în perioada ianuarie-septembrie 2023, în limita bugetului aprobat la acest titlu de cheltuieli.(3) Prevederile alin. (1) și (2) nu se aplică pentru cheltuielile cu medicamentele și materialele sanitare, cu serviciile medicale cu îngrijirea bolnavilor, cu serviciile cu asigurarea hranei în unitățile sanitare, în instituții de asistență socială și în unități de asistență medico-socială, pentru cheltuielile cu acțiuni și programe de sănătate, cheltuielile aferente unităților de învățământ preuniversitar și universitar, precum și în cazul cheltuielilor generate de intervenții în situații de urgență, de menținerea ordinii publice și operative, precum și cheltuielile aferente lucrărilor de deszăpezire.