Consiliul Județean Călărași s-a asociat pentru dezvoltarea economică și socială a U.A.T.-urilor din zona de Est și Sud a României

o săptămână ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Consiliul Județean Călărași s-a asociat pentru dezvoltarea economică și socială a U.A.T.-urilor din zona de Est și Sud a României

Consiliul Județean Călărași, întrunit în ședința extraordinară din 14.01.2022, a aprobat:

Art. 1. Se aprobă asocierea Județului Călăraşi, prin Consiliul Județean Călăraşi, cu Județul Galaţi, prin Consiliul Județean Galaţi, Județul Brăila prin Consiliul Județean Brăila, Județul Ialomița prin Consiliul Județean Ialomița, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița.

Art. 2. Se aprobă Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes strategic, în zona de Est și Sud–județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița, conform Anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă contribuția Județului Călăraşi, prin Consiliul Județean Călăraşi, la patrimoniul inițial al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița, în cuantum de 250.000,00 lei.

Art. 4. Se împuternicește domnul Vasile ILIUŢĂ, Președintele Consiliului Județean Călăraşi, să semneze în numele și pe seama Consiliului Județean Călăraşi, toate documentele care decurg din procesul de înființare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 5. – (1) Se stabileşte ca UAT judeţul Călăraşi, prin Consiliul Judeţean Călăraşi, să aibă 2 reprezentanţi în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița, respectiv Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, reprezentant de drept şi o persoană, salariat în  cadrul Direcţiei Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe, desemnată prin Dispoziţie de Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi.

(2) Se acordă mandat special reprezentanților desemnați potrivit prevederilor alineatului (1) să voteze, în Adunarea Generală a Asociaților și în Consiliul Director, în toate problemele care, în conformitate cu prevederile statutului, necesită acest mandat.

OBIECTIVELE ASOCIERII

Prin semnarea prezentului Act Constitutiv, Asociații îşi exprimă voinţa de a se asocia în cadrul Asociaţiei constituită în scopul organizării, reglementării, finanţării, monitorizării şi coordonării, pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, realizarea unui plan de dezvoltare, a unor mecanisme de pregătire și execuție a proiectelor de investiții în infrastructura de transport de interes strategic pentru dezvoltarea economică și socială a unităților administrativ-teritoriale din zona de Est și Sud a României ce au ca destinație:

 1. asigurarea interconectivității județelor membre la o infrastructură de transport, modernă (aerian, rutier, naval și feroviar) prin asigurarea planificării, pregătirii, coordonării și implementării acestor proiecte;
 2. pregătirea, accesarea resurselor financiare și implementarea obiectivului de investiții ce vizează construirea unui drum expres TransRegio Galați – Brăila – Slobozia – Drajna – Chiciu – Autostrada A2;
 3. simplificarea şi îmbunătăţirea cadrului administrativ, prin inițierea de propuneri care să vizeze dezvoltarea economică durabilă a județelor componente;
 4. încheierea de parteneriate și acorduri de implementare pentru realizarea unor proiecte de investiții în infrastructura de transport cu instituții și autorități cu competențe conferite de legislația națională în vigoare;
 5. modernizarea și extinderea infrastructurii de transport rutier și feroviar, aferente zonei;
 6. dezvoltarea parteneriatului public-privat;
 7. îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei;
 8. coordonarea tuturor intervențiilor care se vor finanța prin intermediul Asociației;
 9. susținerea accesării diverselor surse de finanțare internațională, respectiv a fondurilor nerambursabile alocate în cadrul Programelor Operaționale finanțate și FESI, în cadrul cărora administrațiile publice / guvernamentale sunt eligibile ca solicitanți ai finanțărilor nerambursabile;
 10. să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale de interes județean, în ceea ce privește aspectele de dezvoltarea infrastructurii de transport, în scopul de a susține politicile și acțiunile de interes intercomunitar;
 11. coordonarea și acordarea de sprijin asociaților și beneficiarilor în vederea implementării unui plan de acțiune, într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială ale județelor membre, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu;
 12. pregătirea și/sau implementarea de proiecte comune, în toate domeniile de activitate pentru care membrii Asociației au competențe legale, ce vor fi derulate de către toți membrii Asociației sau de către o parte dintre membrii Asociației și care urmează a fi promovate și derulate prin intermediul diferitelor PO sau alte surse de finanțare (buget de stat, alte fonduri publice);
 13. realizarea monitorizării proiectelor finanțate.