Consiliul Județean Călărași derulează proiectul: Îmbunătăţirea capacităţii administraţiei publice locale de a furniza servicii în baza principiilor de etică, transparenţă şi integritate

2 ani ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Consiliul Județean Călărași derulează proiectul: Îmbunătăţirea capacităţii administraţiei publice locale de a furniza servicii în baza principiilor de etică, transparenţă şi integritate

Proiectul Îmbunătăţirea capacităţii administraţiei publice locale de a furniza servicii în baza principiilor de etică, transparenţă şi integritate, are ca principal obiectiv CP1/2017 – sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate. El se adresează funcționrilor publici din Consiliul județean Călărași. și consilierilor județeni urmărind creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii încadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. 

Grupul ţintă a fost selectat cu respectarea conceptelor de egalitate de şanse şi indiferent de sex, religie, orientare sexuală, rasă, naţionalitate, etnie, limbă, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată. Grupul ţintă identificat mai sus, este dimensionat şi exprimat clar şi coerent (acesta este compus doar din persoanele direct afectate/sprijinite de/prin intervenţia proiectului), este relevant din perspectiva obiectivelor proiectului propusplecând de la nevoia identificată.

GRUPUL TINTA

Grupul tinta eligibil din cadrul prezentului proiect este de 100 persoane si este format din:   69 persoane/personal din unitatea administrativ teritorială la nivel judeţean a Judetului Calarasi fiind persoane/personal de conducere şi persoane/personal de execuţie, inclusiv 1 secretar, 1 administrator public;   31 aleşi locali din unitatea administrativ teritorială la nivel judeţean a Judetului Calarasi, din care: 3 demnitari (1 presedinte, 2 vicepresedinti), 28 consilieri);

Incurajarea integrităţii şi prevenirea corupţiei este una dintre funcţiile de  management,atât în sectorul public,cât şi în sect privat. În cazul instituţiilor publice din România această funcţie este subliniată prin H.G. nr.583/2016 din 10 august2016 privind aprob Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscuri asociate obiectivului şi măsurilor din strategie şi a sursei de verificare, a inventariat măsurile de transparență instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicorilor de evaluare, precum şi a standardului de publicare a informațiilor de interes public. Noua strategie propune institiilor publice şi societăţii,  în general, o schimbare de paradigmă, prin accentul pus pe măsurile de prevenţie şi educație, pentru a preîntâmpina faptele de corupţie.Această schimbare de accent implică responsabilitate la nivel managerial, în toate instituțiile şi întreprinderile publice.

În absența unei strategii de management a integrității pot apărea acuzații din partea factorilor interesaţi (de clientelism,conflicte de interese etc) care necesită timp şi efort de clarificare şi de prezentare a motivaţiilor deciziilor, de apărare a reputaţiei.

Evaluările internaţionale au subliniat în mod constant utilitatea documentelor ce au la bază prevenirea și combaterea  anticorupţiei. Cel mai recent raport privind programul înregistrat de România în cadrul MCV consideră că “strategia naţională anticorupţie este instrumentul de bază prin care se încurajează acordarea de prioritate măsurilor preventive adoptate de către administrația publică,atât la nivel naţional, cât şi la nivel local. Proiectele concrete de prevenire a corupţiei din cadrul ministerelor, unele finanţate din fonduri ale UE şi de organizaţii neguvernamentale, vor continua să contribuie în mod util la lupta împotriva corupţiei în cadrul administrației”.

Evaluările reciproce realizate între instituţiile publice au identificat nevoi urgente cum ar fi:

 • necesitatea consolidării structurilor de prevenire la nivelul instituţiilor publice, precum şi a celor de control intern şi audit, alături de specializarea analizei de riscuri instituţionale;
 • Educația anticorupţie reprezintă o prioritate majoră.

Există un deficit semnificativ de cunoaştere de către angajator şi manager a standardelor legale de integritate (protec avertizorului în interes public, consil etică, interdicţiile postangajare-pantouflage, gestionarea funcţ sensibile).

PR propus raspunderea urgentarii implementării  obiectivului SNA 2016-2020 care,cnf Art.6 alin.(3) dinH.G.583/2016 de aprobare a Strategiei Naţionale Anticorupţie, stabilind în sarcina instituţiilor şi autorităților publice centrale şi locale, inclusiv cele subordonate, coordonate, aflate sub autoritate următoarele obligații:

 • adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiilor, obiectivelor şi mecanismului de monitorizare al SNA şi comunicării către Secretariatul tehnic al SNA, inclusiv a listei structurilor subordonate/coordonate/aflate sub autoritate şi a întreprinderilor publice care intră sub incidenţa SNA(Termen de real: 23.11.2016)
 • consultarea  în procesul de elab a plan de integrit(Termen de real:sem.II 2016)
 • identificarea riscurilor şi vulnerabilităților specifice instituției (Termen de real:sem.II2016)
 • identificarea măs de remediere a vulnerabilităţilor specifice instituţiei, precum şi a celor de implementare a standardelor de control managerial intern (Termen de real:sem.II2016)
 • aprobarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a planului şi a declarației de aderare la SNA (Termen de real:23.11.2016)
 • evaluarea anuală a modului de implementare a planului şi adaptarea acestuia la riscurile şi vulnerabilităţile nou apărute.

Nevoile identificate cnf Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020:

 • lipsa capacităților proprii a UAT-ului de realizare a analizei riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie, de identificarea măsurilor de remediere, de elaborare a celorlalte documente solicitate la raportare;
 • lipsa unui model de procedură de identificarte a riscurilor si vulnerabilitților la coruptie, si a unei proceduri de sistem privind colectarea sistematică a datelor necesare autoevaluarii gradului de implementare a măsurilor preventive anticorupţie obligatorii;
 • lipsa capacitatii intelegerii mecanismului de aplicare a cadrului legal in domeniul eticii si integritatii;
 • lipsa resurselor financiare pt implementare prevazute conf SNA
 • resurse financiare insuficiente pentru asigur accesului la pregăt profesionala a angajaţilor institiei;
 • niv relativ scăzut al interesului salariat şi al instituţ publ privind organiz de consultări şi dezbateri  periodice pentru  diseminarea bunelor practici privind integritatea şi lupta împotriva corupţiei;
 • lipsa de inform şi conştient a consecinţelor faptelor de corupţie în rândul cetăţen.

Prin activitățile propuse in cadrul PR se propune o schimbare de mentalitate si paradigma atat la nivel de management instituțional cat si la nivel de abordare si intelegere a fiecarui angajat in parte prin construirea increderii angajatilor in mecanismele, masuilor si procedeelor dezvoltate. Informațiile şi implicarea angajaților instituţiei în Analiza diagnostica specifică de identificare a riscurilor şi vulnerabilitților la corupţie.

Problemele de corupţie sunt cunoscute de personalul instituţiei, dar aceştia nu acceptă să discute despre ele decât într-un cadru neutru în care accentul cade pe schimbarea regulilor, a stimulentelor şi a sistem, pe elemem structurale disfuncţionale.

De asemenea, consultarea si informarea angajatilor se va realiza permanent in toate etapele PR, cum ar fi:

 • Procedeele de identificare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie, a modalit de monitorizare a acesteia precum si constituirea grupelor de lucru pentru integritate;
 • dezvoltarea masurilor si/sau a procedurilor concrete de imbunatatire/rezolvare a riscurilor/vulnerabilitatilor la coruptie.

Un alt elem de noutate il reprezintă infiint Grupului de Actiune privind Prevenirea si Combaterea Coruptiei (GAPCC), care va avea ca principal scop analiza, eval si monitorizarea activă in domeniul SNA 2016-2020. 

Prevenirea corupției într-o instituție publică nu poate fi rezult efort unei singure persoane persoane.

 

Din coaliţie pot face parte atât factori interesaţi externi instituţiei,autorităţi de aplicare a legii,part internaţionali,societ civilă, alte instituții publice, cât şi persoane sau structuri interne, de audit, de ex. o astfel de coaliţie poate reprezenta o masă critică pentru promovarea schimburilor de date și informații.

PR rasp acestor nevoi identificând atat pentru institutie cat si pt membrii GT, prin solicitarea finantarii europene care vizeaza sprijinirea, dezvoltarea si implementarea măsurilor si a mecanismului referitor la prevenirea corupției la nivelul autoritatilor şi institutiilor publice locale, iar in al doilea rand vizeaza formarea de competente si aptitudini pentru personalul din cadrul UAT prin participarea acestora la programe de educatie in domeniul prevenirii si combat coruptiei precum si de dobandire de competente privind etica si integritatea,toate acestea ducand la preven si combat coruptiei, creşterea transparenţei, eticii şi integritatii în cadrul autoritatii şi institutiilor publice.

PR contribuie la solutionarea problemelor identificate  la nivelul GT prin consultarea acesora in toate activit PR, dar si prin urmatoarele activitati propuse:

Dezvoltarea capacitatii analitice a UAT de a efectua activitati de evaluare a riscurilor si vulnerabilităților in vederea realizării de actiuni concrete si eficiente de combat a coruptiei

 • Dezvoltarea si operationalizarea la nivel de UAT a unei Proceduri de identificare a riscurilor si vulnerab la coruptie precum si a unor masuri concrete precum si modalitati de monitorizare;
 • Elaborarea şi implementarea unui mecanism de cooperare cu societatea civilă şi cu alte autoritati/institutii publice, privind monitorizarea şi evaluarea implementarii măsurilor anticorupţie, prin care se va asigura infiinta Grupul de Actiune privind Prevenirea si Combaterea Coruptiei (GAPCC), care va avea ca principal scop analiza, evaluarea si monitorizarea activă in domeniul SNA2016-2020.
 • Dezvoltarea si diseminarea unui instrument pentru o mai buna intelegere a mecanismelor de aplicare a cadrului legal în domeniul eticii şi integritatii, prin intermediul modelelor de buna practica.Prin aceasta activitate se va realiza un Ghid de bune practici care se va adresa cu precădere personalului din administrația publică locală în sensul înţeles de cetăţeanul-contribuabil, adică tuturor funcţionarilor sau demnitarilor, aleşi sau numiţi, din cadrul instituţiilor cu care acesta intră în contact, la nivel local, indiferent dacă instituția respectivă face parte din administrația descentralizată ori din cea deconcentrată.
 • Organizarea si desfasurarea unei campanii sectoriale de informare publica in mediul on-line in vederea cresterii grad de constientiz si a nivelului de educatie anticoruptie in randul cetatenilor
 • Dezvoltarea si implementarea unor programe de educatie in domeniul prevenirii si combaterii coruptiei si de dobandire de competente privind etica si integritatea pentru angajatii din APL, care in urma particip la aceste programe de formare vor fi certificati, dobandind astfel cunostinte, competente si aptitudini in domeniul prevenirii si combaterii coruptiei, dar si priv etica si integritatea.

Privind contributia la indeplinirea Obiectivului 2.2: Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorit şi institutiilor publice, deoarece are ca scop si obiectiv creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii la niv Jud. Calarasi, prin intermediul unor activitati care vizeaza identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie, realizarea de mecanisme si proceduri anticoruptie si aplicarea unitara a acestora, realizarea unor mecanisme de cooperare cu societatea civilă, precum si imbunătăţirea cunoştinţelor şi a competenţelor personalului propriu. Astfel se va inregistra o crestere a transparentei, eticii si integritatii in cadrul autoritatii publice locale a Jud. Calarasi.

Prin CCI2014RO05SFOP001 – POCA 2014-2020 versiunea 1.2, Romania si-a asumat ca valoare tinta pentru anul 2023, pentru regiunile mai putin dezvoltate urmatoarele: prin indicatorul 5S25 un nr de 92 de Autoritati si institutii publice care au adoptat proceduri operationale privind masurile preventive anticoruptie si indic aferenti, prin indicatorul 5S26 un numar de 2.822 de pers/personal din autoritatile si institutiile publice care au fost certificate la finalizarea cursurilor in domeniul prevenirii coruptiei, transparentei, eticii si integritatii, prin indicatorul 5S64 un numar de 92 de autoritati si institutii publice sprijinit si dezvoltat proceduri operationale priv masurile preventive anticoruptie si indicatorilor aferenti si prin indicatorul 5S66 un numar de 4.032 de pers/personal din autoritatile si institutiile publice particip la formare in dom prevenirii coruptiei, transparentei, eticii si integritatii. Proiectul contribuie la indicatorii de rezultat asumati de POCA, prin activitatile, obiect general si obiectiv specifice si rezultatele scontate si prin indic de rezultat 5S25 si 5S26 si prin indic de realizare 5S64 si 5S66, asumati prin PR.

PR contrib la Rezultatelor aşteptării POCA, si anume la R3: Aplicarea unitară a normelor, mecaniselor şi procedurilor în materie de etică şi integritate în autoritate şi institii publice, la R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei şi a indicatorilor de evaluare în autoritatile şi institiile publice si la R6: Îmbunatatirea cunoştintelor şi a competentelor personalului din autoritatile şi institutiile publice în ceea ce priv prevenire a corupţiei, prin Obiectivul general, obiectivele specifice, activitățile propuse, rezultatele aste si prin indic de rezultat si de realizare asumati.