Consilierii județeni convocați pe 30.08.2017 ora 12.00. Iată Ordinea de zi

7 ani ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Consilierii județeni convocați pe 30.08.2017 ora 12.00. Iată Ordinea de zi

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,

Având în vedere:

– prevederile art. 94 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art. 104 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

DISPUNE:

                         Articol unic: Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 30 August 2017, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr.1, cu următoare:

 

1.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 60/2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Călărași

2.Proiect de hotărâre privind emiterea unor licențe de traseu Societății DINAMIC JOB SRL în vederea efectuării transportului public județean de persoane prin curse regulate special

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții ”Modernizare sistem de alimentare cu energie termică la Spitalul Județean de Urgență Călărași”, Faza – Revizuire Documentație pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții ”Extindere Corp B – Spații Comerciale – Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași”, Faza – Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție

5.Proiect de hotărâre privind numirea Managerului Muzeului Dunării de Jos Călărași

6.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Călărași

7.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 103/2017 pentru stabilirea și acordarea unor stimulente financiare lunare medicilor din cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în parteneriat a Judeţului Călăraşi cu Municipiul Călărași în vederea promovării obiectivului de investiții “Îmbunătățirea sigurantei navigabilitatii pe Dunare in regiunea transfrontaliera Călărasi – Silistra”

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în parteneriat a Judeţului Călăraşi cu Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență ”Barbu Știrbei” Călărași în vederea promovării obiectivului de investiții ”Modernizarea Dispeceratului comun I.S.U. – S.A.J.”

10.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 65/2017 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2016, în exercițiul bugetar 2017

11.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2017

12.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 112/2017 privind transmiterea unor bunuri, aflate în domeniul public şi privat al Judeţului Călăraşi, din administrarea Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași în administrarea Direcţiei Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitație publică cu strigare, a unui spațiu din Policlinica nr. 2 Călărași aflat în domeniul privat al județului Călărași

14.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 6/2014 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 17.000.000 lei

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport al deșeurilor

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării, prin licitație publică, a imobilului reprezentând fostul spital TBC Dor Mărunt aflat în domeniul privat al județului Călărași

17.Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru protecția copilului Călărași

18.Diverse

 

                    PREŞEDINTE,                                                                                                           AVIZEAZĂ,

  1.                           Vasile ILIUȚĂ                                                                                                             SECRETARUL JUDEȚULUI,

                                                                                                                                                                                                                Emil MUȘAT

 

Urmăriți înregistrările video ale Ședinței pe www.atitudineadincalarasi.ro