CAMERA DE CONTURI CĂLĂRAȘI prezintă gravele abateri constatate la Primăria Municipiului Călărași

1 an ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru CAMERA DE CONTURI CĂLĂRAȘI prezintă gravele abateri constatate la Primăria Municipiului Călărași

În anul 2018, numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază aferent acestora, nu au fost aprobate în anexă la bugetul local al Municipiului Călăraşi.
S-a constatat utilizarea, în perioada 2017 – 2018, a unor suprafeţe de teren cu destinaţia efectuării de excavări pentru exploatarea de resurse minerale, pentru care nu s-a realizat declararea, stabilirea, evidenţierea în contabilitate fiscală şi încasarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări. A fost estimată o taxă suplimentară de excavări în sumă totală de 1 mie lei.


CN Administraţia Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu (APDF Giurgiu), a transmis dreptul de folosinţă asupra unor părţi din terenurile primite în concesiune de la Ministerul Transporturilor, către persoane juridice, în baza unor contracte de închiriere. S-a constatat utilizarea în fapt a unor suprafeţe de teren mai mari cu 11.758,80 mp decât cele declarate şi înscrise în contractele de închiriere, care nu au fost declarate şi impozitate, pentru care a fost calculată o taxă suplimentară pe teren, pentru perioada 2014 – 2019, în sumă totală de 125 mii lei.
Nu au fost respectate criteriile pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru persoanele nominalizate în cadrul echipelor de implementare a trei proiecte cu finanţare externă nerambursabilă, în anul 2018.
Au fost efectuate plăți nelegale în cuantum de 2 mii lei, constând în indemnizaţie privind participarea la comisii de concurs, comisii de disciplină şi comisii paritare, în cazul a 14 salariaţi.
Pentru participarea la comisii de concurs, comisii de disciplină şi comisii paritare, nu s-au reţinut şi virat contribuţia de asigurări sociale la bugetul de stat și contribuţia asiguratorie pentru muncă de 2,25% din indemnizaţia cuvenită, în sumă de 2 mii lei.
Lucrarea „Reparaţii capitale străzi în Municipiul Călăraşi ” – Lot 1, finanțată din bugetul local și fonduri PNDL, a fost subcontractată înainte de data încheierii contractului de lucrări, fără acordul beneficiarului, respectiv UATM Călărași.
SC Drumuri și Poduri SA Călăraşi a depus în cadrul aceleiaşi proceduri, o ofertă comună cu un alt ofertant, în calitate de subcontractant, ofertă care a fost respinsă ca inacceptabilă.
Pentru obiectivul „Reparaţii capitale străzi în Municipiul Călăraşi” – Lot 1, s-au decontat o serie de cantităţi de lucrări neexecutate şi materiale nepuse în operă, în sumă totală de 112 mii lei fără TVA, pentru care s-au întocmit Note de renunţare.
Pentru realizarea obiectivului de investiții având ca obiect proiectare şi execuţie „Modernizare străzi în cartierul Mircea Vodă în Municipiul Călăraşi” – lot 1, entitatea nu s-a asigurat că executantul realizează lucrările în conformitate cu standardele și normativele tehnice de calitate în construcții și în conformitate cu obligațiile asumate prin contract.

Abateri constatate la Serviciul Public Pavaje Spaţii Verzi Călăraşi
Licenţe în sumă totală de 5 mii lei au fost înregistrate eronat în evidența contabilă.
Dobânzile aferente contractelor de leasing aflate în derulare, în cuantum de 166 mii lei, nu au fost înregistrate în conturi în afara bilanţului.
Pentru două contracte de prestări servicii, garanţia de bună execuţie constituită prin reţineri succesive din valoarea facturilor achitate, în cuantum total de 6 mii lei, nu a fost înregistrată în conturi în afara bilanţului.
Nu au fost întocmite balanțe analitice pentru toate conturile de active fixe corporale.
Entitatea nu a procedat la evaluarea şi stabilirea valorii de inventar pentru active fixe corporale primite în administrare de la UATM Călăraşi şi înregistrate în evidenţa tehnico – operativă în unităţi naturale. UATM Călăraşi a dat în administrare terenuri şi clădiri din domeniul public şi privat al unităţii administrative – teritoriale, fără a se comunica valoarea de inventar a acestora.
Serviciul funcţionează în baza unei legislaţii abrogate, nefiind reorganizat conform legislației în vigoare;
Regulamentul de organizare și funcționare nu conţine nivelurile de calitate şi indicatorii de performanţă ai serviciilor, condiţiile tehnice, raporturile operator – utilizatori, modul de tarifare, facturare şi încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate;
Fundamentarea şi solicitarea fondurilor aferente cheltuielilor de funcţionare şi exploatare nu s-a efectuat pe baza costului efectiv al furnizării/prestării serviciilor;
Tarifele pentru prestarea serviciilor din obiectul de activitate nu au fost actualizate din anul 2007 şi nu reflectă realitatea;
Finanţarea cheltuielilor curente de funcţionare şi de exploatare se asigură pe bază de alocaţii bugetare, fără respectarea eficienţei, eficacităţii şi economicităţii utilizării fondurilor publice;


Entitatea achiziţionează diverse servicii pentru acţiuni de utilitate şi interes public local (servicii de salubrizare şi de întreţinere spaţii verzi), deşi acestea sunt în obiectul său de activitate, potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare.
Entitatea a încheiat un contract de prestări servicii având ca obiect servicii de consultanţă pentru proiectarea și elaborarea documentaţiei necesare implementării sistemului de control intern managerial. Astfel, ordonatorul de credite nu şi-a îndeplinit propriile atribuţii cu bune rezultate.
Au fost atribuite direct contracte de achiziție publică pentru care entitatea era obligată să aplice procedura simplificată, având ca obiect: prestări servicii de igienizare toalete, în sumă totală de 196 mii lei, fără TVA, și furnizare materiale/agregate naturale care intră în alcătuirea mixturilor asfaltice destinate îmbrăcăminţilor bituminoase, în sumă totală de 453 mii lei, fără TVA.

Abateri constatate la Administraţia Cimitirelor Călăraşi
Entitatea a fost constituită prin hotărâre a Consiliului Local, fără ca ulterior executivul UATM Călăraşi să ducă la îndeplinire, în totalitate, dispoziţiile acestei hotărâri.
Entitatea nu are încheiat un contract de prestări de servicii publice cu autoritatea administraţiei publice locale, pentru menţinerea în funcţiune şi întreţinerea cimitirului, neavând astfel dreptul de încasare, urmărire şi executare silită, precum şi de utilizare directă a taxelor speciale, care sunt doar în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale.

Abateri constatate la Serviciul Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ Călăraşi
Executantul obiectivului „Lucrări de construcţii montaj la obiectivul de investiţii Ansamblu locuinţe Mircea Vodă, municipiul Călăraşi, nu a încheiat, conform obligaţiilor contractuale, o poliţă de asigurare care să cuprindă toate riscurile ce ar putea să apară privind lucrările executate.
În calitate de beneficiar al obiectivului „Lucrări de construcţii montaj la obiectivul de investiţii Ansamblu locuinţe Mircea Vodă, municipiul Călăraşi” entitatea a achitat 2 mii lei reprezentând costul probelor şi încercărilor pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor, aferent perioadei de execuţie, dar nu a refacturat aceste valori către executantul lucrării, deşi suportarea acestor costuri era în sarcina executantului, conform contractului încheiat.

*Opinia de audit
A fost exprimată o opinie contrară, după cum urmează:
În opinia noastră, datorită efectelor denaturărilor semnalate şi prezentate, situaţiile financiare, în ansamblul lor, nu prezintă fidel performanța financiară a Unităţii Administrativ Teritoriale a Municipiului Călăraşi la 31 decembrie 2018 şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată în perioada auditată.

Perioada efectuării acțiunii de audit: 13.05 – 19.07.2019