Călărași. ISJ caută directori. Iată unde…

5 zile ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Călărași. ISJ caută directori. Iată unde…

 Inspectoratul Școlar Județean Călărași organizează, în sesiunea 2021, concurs pentru ocuparea următoarelor categorii de funcții vacante de conducere:

-director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, din județul Călărași .

– director din Clubul Sportiv Școlar

– director din Clubul copiilor

– director din Palatul copiilor

Concursul este organizat în baza prevederilor Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021, cu modificările și completările ulterioare.

Conform art .3 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021, cu modificările și completările ulterioare, alin.(1):

(1) Pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcţiei de director sau de director adjunct, cadrele didactice vor îndeplini, cumulativ, următoarele condiţii:

a) Sunt absolvenţi ai învăţământului superior cu diplomă de licenţă sau atestat de echivalare în condiţiile art. 149 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Sunt titulari în învăţământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

c) Au o vechime în învăţământul preuniversitar de minimum 5 ani;

d) Au calificativul „Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei ori în funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice Ministerului Educaţiei;

e) Nu au fost sancţionate disciplinar în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei ori de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice în Ministerul Educaţiei sau a intervenit radierea de drept a sancţiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală şi nici nu au fost sancţionate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, printr-o decizie de sancţionare disciplinară, rămasă definitivă şi în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcţii de conducere;

g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

h) Nu au avut statutul de „lucrător al Securităţii” sau „colaborator al Securităţii”.

(2) Cadrele didactice care au ocupat şi funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei ori funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice în Ministerul Educaţiei prezintă calificativele prevăzute la alin. (1) lit. d) obţinute în urma evaluării activităţii desfăşurate în această calitate.

(3) La concursul pentru ocuparea funcţiei de director al CJRAE/CMBRAE pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, condiţiile prevăzute la alin. (1) şi îndeplinesc condiţiile de studii pentru ocuparea unui post de profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică sau de profesor logoped, în concordanţă cu Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ în vigoare, denumit în continuare Centralizator.

(4) La concursul pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct al unei unităţi de învăţământ special sau al centrului şcolar pentru educaţie incluzivă pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, condiţiile prevăzute la alin. (1) şi au specializarea necesară/atestatul necesar pentru ocuparea unei funcţii didactice în învăţământul special, în concordanţă cu Centralizatorul în vigoare.

(5) În cazul unităţilor de învăţământ cu predare integrală în limbile minorităţilor naţionale, directorul are obligaţia cunoaşterii limbii respective, dovedită cu documente justificative cum ar fi: specializarea în limba străină/maternă înscrisă pe diploma de studii, documentul de numire/transfer/repartizare ca titular pe un post/o catedră cu predare în limbile minorităţilor, certificat de competenţe lingvistice eliberat de un centru autorizat în materie.

(6) În cazul unităţilor de învăţământ cu secţii de predare în limbile minorităţilor naţionale, în care sunt normate una sau mai multe funcţii de director adjunct, unul dintre directori are obligaţia cunoaşterii limbii respective, dovedite cu documentele justificative menţionate la alineatul (5).

(7) În situaţiile de la alineatele (5) şi (6), comisia de organizare a concursului identifică funcţiile de conducere vacante din unităţile de învăţământ care necesită respectarea condiţiei ca unul dintre directori să cunoască limba minorităţii şi afişează această listă la sediul şi pe site-ul inspectoratului şcolar, menţionând că pentru funcţiile respective candidaţii trebuie să îndeplinească această cerinţă.

(8) În cazul unităţilor de învăţământ cu secţii de predare în limbile minorităţilor naţionale, în care este normată doar funcţia de director, nu se aplică prevederile alin. (5) şi (6). În cazul în care o astfel de funcţie este ocupată prin concurs de un cadru didactic care nu cunoaşte limba minorităţii respective, acesta are obligaţia de a asigura reprezentarea cadrelor didactice de la secţia cu predare în limba minorităţii naţionale în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.

(9) Nu pot ocupa funcţiile de director sau de director adjunct persoanele aflate în situaţiile menţionate în art. 234 alin. (5) din Legea 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele candidaţilor se depun electronic în perioada 15 – 26 septembrie 2021, conform Procedurii nr. 204/DTI/10.09.2021 privind utilizarea platformei de înscriere a candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, afişată pe site-ul IȘJ Călărași.

Dosarele de înscriere vor fi constituite cu respectarea a prevederilor art. 8 alin. (1) din Metodologia aprobată prin OME nr. 4597/2021, cu modificările și completările ulterioare.

Proba scrisă va avea loc în data de 15 octombrie 2021.

Proba de interviu se va desfășura în perioada de 15 noiembrie- 8 decembrie 2021.

Conform art. 7 (3)Metodologia de concurs, bibliografia pentru concurs, fişele posturilor pentru director şi director ajunct elaborate de inspectoratul școlar, în baza fișei-cadru a postului aprobată de Ministerul Educației, perioada de înscriere, lista documentelor necesare înscrierii la concurs şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afișează la sediul şi pe site-ul IȘJ Călărași.

 

LISTA FUNCȚIILOR DE DIRECTOR ȘI DE DIRECTOR ADJUNCT VACANTE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURS, SESIUNEA 2021

NR. CRT.

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

FUNCȚIA

1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BELCIUGATELE

DIRECTOR

2

LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 BORCEA

DIRECTOR

3

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 BORCEA

DIRECTOR

4

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE MANU” BUDEȘTI

DIRECTOR

5

COLEGIUL ECONOMIC CĂLĂRAȘI

DIRECTOR

6

COLEGIUL NAȚIONAL „BARBU ȘTIRBEI” CĂLĂRAȘI

DIRECTOR

7

LICEUL „DANUBIUS” CĂLĂRAȘI

DIRECTOR

8

LICEUL PEDAGOGIC „ȘTEFAN BĂNULESCU” CĂLĂRAȘI

DIRECTOR

9

LICEUL TEHNOLOGIC „DAN MATEESCU” CĂLĂRAȘI

DIRECTOR

10

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CĂLĂRAȘI

DIRECTOR

11

LICEUL AGRICOL „SANDU ALDEA” CĂLĂRAȘI

DIRECTOR

12

LICEUL TEORETIC „MIHAI EMINESCU” CĂLĂRAȘI

DIRECTOR

13

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CAROL I” CĂLĂRAȘI

DIRECTOR

14

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” CĂLĂRAȘI

DIRECTOR

15

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” CĂLĂRAȘI

DIRECTOR

16

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA VODĂ” CĂLĂRAȘI

DIRECTOR

17

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE TITULESCU” CĂLĂRAȘI

DIRECTOR

18

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TUDOR VLADIMIRESCU” CĂLĂRAȘI

DIRECTOR

19

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CĂSCIOARELE

DIRECTOR

20

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CHIRNOGI

DIRECTOR

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CHIRNOGI

DIRECTOR

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CHISELET

DIRECTOR

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CIOCĂNEȘTI

DIRECTOR

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE PETRESCU” CRIVĂȚ

DIRECTOR

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CURCANI

DIRECTOR

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CUZA VODĂ

DIRECTOR

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DÂLGA GARĂ

DIRECTOR

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DICHISENI

DIRECTOR

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DOR MĂRUNT SAT

DIRECTOR

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. UNIV. DR. ADRIAN V RĂDULESCU” DOROBANȚU

DIRECTOR

31

LICEUL TEHNOLOGIC „DUILIU ZAMFIRESCU” DRAGALINA

DIRECTOR

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DRAGOȘ VODĂ

DIRECTOR

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 FRĂSINET

DIRECTOR

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 FRUMUȘANI

DIRECTOR

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 FUNDENI

DIRECTOR

36

LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 FUNDULEA

DIRECTOR

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA NEDELCIU” FUNDULEA

DIRECTOR

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GĂLBINAȘI

DIRECTOR

39

LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN GEORGE CĂLINESCU” GRĂDIȘTEA

DIRECTOR

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GURBĂNEȘTI

DIRECTOR

41

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ILEANA

DIRECTOR

42

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE VÂLSAN” INDEPENDENȚA

DIRECTOR

43

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 JEGĂLIA

DIRECTOR

44

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LEHLIU

DIRECTOR

45

LICEUL „ALEXANDRU ODOBESCU” LEHLIU GARĂ

DIRECTOR

46

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LEHLIU GARĂ

DIRECTOR

47

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LUICA

DIRECTOR

48

LICEUL TEHNOLOGIC „MATEI BASARAB” MÂNĂSTIREA

DIRECTOR

49

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MODELU

DIRECTOR

50

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 MODELU

DIRECTOR

51

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 NANA

DIRECTOR

52

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 NICOLAE BĂLCESCU

DIRECTOR

53

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 NICOLAE BĂLCESCU (PREASNA)

DIRECTOR

54

COLEGIUL NAȚIONAL „NEAGOE BASARAB” OLTENIȚA

DIRECTOR

55

LICEUL TEHNOLOGIC „ION GHICA” OLTENIȚA

DIRECTOR

56

LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE BĂLCESCU” OLTENIȚA

DIRECTOR

57

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU D. GHICA” OLTENIȚA

DIRECTOR

58

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU VLAHUȚĂ” OLTENIȚA

DIRECTOR

59

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA ELIADE” OLTENIȚA

DIRECTOR

60

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. LUCIAN PAVEL” OLTENIȚA

DIRECTOR

61

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SPIRU HARET” OLTENIȚA

DIRECTOR

62

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PERIȘORU

DIRECTOR

63

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PLĂTĂREȘTI

DIRECTOR

64

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE ION GHICA” RADOVANU

DIRECTOR

65

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 RADU VODĂ

DIRECTOR

66

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 RĂZVANI

DIRECTOR

67

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IANCU ROSETTI” ROSEȚI

DIRECTOR

68

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SĂRULEȘTI GARĂ

DIRECTOR

69

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SOHATU

DIRECTOR

70

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 STANCEA

DIRECTOR

71

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN TEODORESCU” ȘOLDANU

DIRECTOR

72

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DRAGOȘ MARIN” ȘTEFAN CEL MARE

DIRECTOR

73

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ȘTEFAN VODĂ

DIRECTOR

74

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TĂMĂDĂU MARE

DIRECTOR

75

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL” ULMENI

DIRECTOR

76

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ULMU

DIRECTOR

77

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 UNIREA

DIRECTOR

78

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VALEA ARGOVEI

DIRECTOR

79

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VALEA ROȘIE

DIRECTOR

80

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” VASILAȚI

DIRECTOR

81

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „FLORENȚA ALBU” VÎLCELELE

DIRECTOR

82

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VLAD ȚEPEȘ

DIRECTOR

83

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ” BROTACEL” MODELU

DIRECTOR

84

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „AMICII” CALARASI

DIRECTOR

85

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ARICEL” CALARASI

DIRECTOR

86

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 OLTENITA

DIRECTOR

87

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ROSTOGOL” CALARASI

DIRECTOR

88

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „STEP BY STEP” CALARASI

DIRECTOR

89

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT,, TARA COPILĂRIEI’’ CĂLĂRAȘI DIRECTOR

90

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „VOINICEL” CĂLĂRAȘI

DIRECTOR

91

PALATUL COPIILOR NR.1 CĂLĂRAȘI

DIRECTOR

92

CLUBUL ELEVILOR NR.1 OLTENIȚA

DIRECTOR

93

CLUBUL ȘCOLAR SPORTIV NR.1 CĂLĂRAȘI

DIRECTOR

NR. CRT.

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

FUNCȚIA

1

LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 BORCEA

DIRECTOR ADJUNCT

2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE MANU” BUDEȘTI

DIRECTOR ADJUNCT

3

COLEGIUL ECONOMIC CĂLĂRAȘI

DIRECTOR ADJUNCT

4

COLEGIUL NAȚIONAL „BARBU ȘTIRBEI” CĂLĂRAȘI

DIRECTOR ADJUNCT

5

LICEUL „DANUBIUS” CĂLĂRAȘI

DIRECTOR ADJUNCT

6

LICEUL PEDAGOGIC „ȘTEFAN BĂNULESCU” CĂLĂRAȘI

DIRECTOR ADJUNCT

7

LICEUL AGRICOL „SANDU ALDEA” CĂLĂRAȘI

DIRECTOR ADJUNCT

8

LICEUL TEORETIC „MIHAI EMINESCU” CĂLĂRAȘI

DIRECTOR ADJUNCT

9

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CAROL I” CĂLĂRAȘI

DIRECTOR ADJUNCT

10

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” CĂLĂRAȘI

DIRECTOR ADJUNCT

11

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA VODĂ” CĂLĂRAȘI

DIRECTOR ADJUNCT

12

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE TITULESCU” CĂLĂRAȘI

DIRECTOR ADJUNCT

13

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TUDOR VLADIMIRESCU” CĂLĂRAȘI

DIRECTOR ADJUNCT

14

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CURCANI

DIRECTOR ADJUNCT

15

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DOR MĂRUNT SAT

DIRECTOR ADJUNCT

16

LICEUL TEHNOLOGIC „DUILIU ZAMFIRESCU” DRAGALINA

DIRECTOR ADJUNCT

17

LICEUL TEHNOLOGIC „DUILIU ZAMFIRESCU” DRAGALINA

DIRECTOR ADJUNCT

18

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 FRUMUȘANI

DIRECTOR ADJUNCT

19

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 FUNDENI

DIRECTOR ADJUNCT

20

LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 FUNDULEA

DIRECTOR ADJUNCT

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA NEDELCIU” FUNDULEA

DIRECTOR ADJUNCT

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GĂLBINAȘI

DIRECTOR ADJUNCT

23

LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN GEORGE CĂLINESCU” GRĂDIȘTEA

DIRECTOR ADJUNCT

24

LICEUL „ALEXANDRU ODOBESCU” LEHLIU GARĂ

DIRECTOR ADJUNCT

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LEHLIU GARĂ

DIRECTOR ADJUNCT

26

LICEUL TEHNOLOGIC „MATEI BASARAB” MÂNĂSTIREA

DIRECTOR ADJUNCT

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 MODELU

DIRECTOR ADJUNCT

28

COLEGIUL NAȚIONAL „NEAGOE BASARAB” OLTENIȚA

DIRECTOR ADJUNCT

29

LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE BĂLCESCU” OLTENIȚA

DIRECTOR ADJUNCT

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SPIRU HARET” OLTENIȚA

DIRECTOR ADJUNCT

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PERIȘORU

DIRECTOR ADJUNCT

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PLĂTĂREȘTI

DIRECTOR ADJUNCT

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IANCU ROSETTI” ROSEȚI

DIRECTOR ADJUNCT

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SĂRULEȘTI GARĂ

DIRECTOR ADJUNCT

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 STANCEA

DIRECTOR ADJUNCT

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” VASILAȚI

DIRECTOR ADJUNCT