Anunț licitație teren intravilan mun. Călărași

7 ani ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Anunț licitație teren intravilan mun. Călărași

ANUNŢ  DE LICITAŢIE

 

  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI, cod fiscal 4445370, cu sediul în  str. Bucureşti, nr 140 A, Municipiul Călăraşi, Judeţ Călăraşi, telefon/fax 0242311031, e-mail elena.vatavu@primariacalarasi.ro.

  1. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

Obiectul concesiunii îl reprezintăimobilul teren aflat în proprietatea privată a municipiului Călărași, în suprafață de 157 mp, situat în Călărași, strada Victor Babeș, nr. 1bis, cu număr cadastral 29601.

3.Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire înaintând o solicitare scrisă în acest sens.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Achizitii şi Informatică din cadrul Primăriei Municipiului Călăraşi.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei  de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006:

Documentaţia de atribuire va fi pusă la dispoziţia solicitantului contra cost, la o valoare de 50 lei, plătibili la casieria unităţii.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:26.04.2017, ora 1600.

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 04.05.2017, ora 1000.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria muncipiului Călăraşi, str. Bucureşti, nr 140 A, Compartimentul Achiziţii.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: fiecare participant poate depune doar o singură ofertă pe suprafaţă, într-un exemplar.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 04.05.2017, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Călăraşi din  str. Bucureşti, nr 140 A.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Călăraşi, Str. Bucureşti nr. 106, 910068 – Călăraşi, judeţul CălăraşiTel. 0242311947; 0242312505; 0242311516; Fax: 0242316157, trcl@just.ro.
  3. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 06.04.2017.

 

PRIMAR,

DANIEL ŞTEFAN DRĂGULIN