Acțiunea ”Autobuzul”continuă. Alitrans nu renunță la despăgubiri. Primăria @Consiliul Local sunt buni de plată. Aflați sumele astronomice…

6 ani ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Acțiunea ”Autobuzul”continuă. Alitrans nu renunță la despăgubiri. Primăria @Consiliul Local sunt buni de plată. Aflați sumele astronomice…

SC ALI TRANS COM SRL a chemat în judecată Consiliul Local al Municipiului Călăraşi, solicitând ca prin hotărârea judecătorească care se va pronunţa să se dispună:

– obligarea Consiliului Local al Municipiului Călăraşi la plata subvenţiei aferente perioadei ianuarie 2017 – 17 iulie 2017, în cuantum total de 869.017,55 lei,                a penalităţilor de întârziere în cuantum de 120.222,04 lei, precum şi a cheltuielilor de judecată.

Pe rolul Tribunalului Călăraşi se află înregistrat dosarul nr. 1821/116/2017, privind părţile menţionate anterior, având calitate de reclamantă, respectiv pârât,  litigiu în care instanţa de judecată a stabilit un termen de depunere obligatorie a întâmpinării, până la data de 19.12.2017.

În eventualitatea în care nu se respectă acest termen, sunt aplicabile prevederile art. 208 din Legea nr. 134/2010, dispoziţii potrivit cărora întâmpinarea este obligatorie, iar nedepunerea întâmpinării în termenul prevăzut de lege atrage decăderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.

Raportat la prevederile legislative precizate, Direcția Juridică și Administrație Locală a formulat, redactat în termen legal întâmpinare, precum şi cerere de probatorii.

Aceste probatorii trebuie depuse la dosarul cauzei, în mod obligatoriu, până la data de 19.12.2017, pentru ca pârâtul Consiliul Local al Municipiului Călăraşi să nu fie decăzut din dreptul reglementat de legiuitor.

Având în vedere prevederile art. 21 alin 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată coroborate cu prevederile art. 79^3 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale de unde rezultă că, Consiliul Local are personalitate juridică iar apărarea intereselor consiliului local în faţa instanţelor de judecată se face de persoanele angajate, dacă acestea au pregătirea profesională corespunzătoare, sau de un apărător ales, în măsura în care asistenţa juridică nu poate fi asigurată altfel.

În situaţiile prevăzute mai sus împuternicirea se semnează de preşedintele de şedinţă, conform art. 79^3 alin 2 din O.G. nr. 35/2002, drept urmare și actele întocmite în numele Consiliului Local de către persoanele arătate mai sus pentru apărarea în fața instanțelor judecătorești se semnează tot de președintele de ședință.

Prin prezenta vă comunicăm faptul că SC ALI TRANS COM SRL a chemat în judecată Consiliul Local al municipiului Călăraşi, solicitând plata sumei de 869.017,55 lei, reprezentând subvenţia aferentă perioadei ianuarie -17 iulie 2017 şi a sumei de 120.222,04 lei reprezentând penalităţi de întârziere, calculate până la data de 30.09.2017, penalităţi ce curg în continuare până la data achitării efective a debitului principal, precum şi cheltuieli de judecată.

De asemenea, raportat la complexitatea cauzei şi la valoarea litigiului (suma de 989.239,59 lei reprezentând subvenţie şi penalităţi de întârziere),  supunem spre dezbatere, consilierilor locali, în şedinţa de consiliu, posibilitatea achiziţionării unor servicii de consultanţă juridică (servicii avocaţiale), în scopul reprezentării intereselor pârâtului Consiliul Local al municipiului Călăraşi, în conformitate cu prevederile art.1, alin. 2, lit. b din OUG nr. 26/2012, potrivit cărora în situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. 1, nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea consiliilor locale, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice locale.